30.12.13

Վարդան Պետրոսեան. «Ի՞նչ է 4-10 տարին, եթէ ես իմ ներսում դատապարտել եմ ինքս ինձ ցմահ»

ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԵՋԼՈՒՄԵԱՆ

Հեռախօսազրոյց դերասան եւ երկու ամիս կալանավայր գտնուող Վարդան Պետրոսեանի հետ:
-Վարդա՛ն, ինչպէ՞ս էք, առողջութիւնն ինչպէ՞ս է Ձեր:
-Առողջական վիճակս բաւարար է, համեմատաբար լաւ եմ, կրիզիսային վիճակն անցաւ: Գիտէ՞ք, դատարանից կալանավայր ինձ բերեցէին կիսագիտակից վիճակում պատգարակի վրայ: Երբ անկողին մտայ, տեսայ շուրջս հաւաքուած սեւ հագած տղաներ` կալանաւոր, կալանակից եղբայրներ: Սկսեցին հետս խօսել, զրուցել, ծիծաղել, կատակ անել, մխիթարել: Շատ զարմանալի էր, յետոյ թէյ բերեցին, զարմանալի մի թէյ` մեղրամոմով: Տուեցին գաթա: Կը հաւատա՞ք` 10-15 րոպէում կարողացան ինձ ոտքի կանգնեցնել: Նոյնիսկ բժիշկները զարմացան: Երբ չափեցին ճնշումս, արդէն կարգաւորուել էր: Դատական պրոցեսը շատ երկար էր տեւել` 10 ժամից աւելի: Այդ ողջ ընթացքում ինձ մօտ էր շտապօգնութեան բժիշկը, ով հետեւում էր, որ չվատանամ, չէ՞ որ ինձ բերել էին հիւանդանոցից: Հաց չէի կերել 10-12 ժամ, մէկ-մէկ միայն շոկոլադ էին տալիս, որ կարողանամ դիմանալ: Այստեղ մշտական բժշկական հսկողութեան տակ եմ:

29.12.13

Իսլամաց(ու)ած հայեր՝ հարցում եւ պատասխան («Իսլամաց(ու)ած հայեր» խորհրդաժողովի երկայնքին)

ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Ա.
Աւարտին հա­սաւ Հրանդ Տինք Հիմ­նարկի, Իս­թանպու­լի Պո­ղազի­չի հա­մալ­սա­րանի եւ Մալաթիահա­յերու Միու­թեան («Մա­լաթիահայ­տէր») հա­մագոր­ծակցու­թեամբ կազմակերպուած եռօ­րեայ գի­տաժո­ղովը (2-3 Նո­յեմ­բեր 2013, Իս­թանպուլ, Պո­ղազի­չի համալսա­րան), որ իբ­րեւ «խորհրդա­ժողով» բնո­րոշուած էր: Ու այս բնո­րոշու­մը շատ աւե­լի գործնա­կան էր, որով­հե­տեւ, թէեւ ձեռ­նարկը հա­մալ­սա­րանի մը յար­կին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ, գի­տական զե­կու­ցումնե­րուն քովն ի վեր ան տեղ մը ու­նէր խորհրդակ­ցա­կան բնոյթ: Բուն գիտաժո­ղովէն, այ­սինքն տար­բեր նիւ­թե­րու ու­սումնա­սիրու­թեանց ներ­կա­յացու­մէն առաջ, ողջոյնի պաշ­տօ­նական խօս­քե­րէն ետք տե­ղի ու­նե­ցած սկիզ­բի զրոյ­ցը, ինչպէս նաեւ վեր­ջին օրուան կլոր սե­ղանը պարզ իմաստներ կրնա­յին ու­նե­նալ, իբ­րեւ աշ­խա­տելա­ձեւեր, որոնք գուցէ ամէն գի­տաժո­ղովի ալ օրա­կար­գին կա­րելի է գտնել: Հոս, սա­կայն, ու­րիշ կա­րեւոր հանգա­մանք մը կը տես­նեմ: Գի­տաժո­ղովին սկիզբն ու վեր­ջը կը կե­նային այս զրոյցնե­րը, կը պա­տէին բուն մար­մի­նը ձեռ­նարկու­թեան, ինչ որ կրնայ նշա­նակել, թէ իս­լա­մաց(ու)ած Հայերուն վե­րաբե­րող այս նիւ­թը, գի­տական վեր­լուծու­մէն առաջ եւ վերջ ու­նի զրու­ցա­յին բաժին մը, ուր ան նախ կը խմո­րուի ու ապա գի­տու­թե­նէն ան­դին կը թե­ւակո­խէ, այսպէս բանալով տա­րածուն ոլորտ մը: Զրոյ­ցը անհրա­ժեշ­տօ­րէն կը բա­ցուի, որով­հե­տեւ իսլամացուած Հա­յերուն մա­սին ու­սումնա­սիրու­թիւններ կը պակ­սին: Անոնց գո­յու­թեան, պատմութեան ու ներ­կա­յին մա­սին աղ­բիւրնե­րը եւ քա­ղաքա­կան պայ­մաննե­րը պա­կասա­ւոր են ու կրնա­յին շատ աւե­լի հա­րուստ ըլ­լալ, եթէ պայ­մաննե­րը թոյ­լա­տու ըլ­լա­յին ու հետաքրքրութիւնը քա­ջալե­րուէր: Ան­տե­սումն ու լռու­թիւնը իբ­րեւ լու­ծում միշտ խափանարար են:
2005 թուակա­նին նո՛յն (նո՞յն) Իս­թանպու­լին մէջ ահա­գին հարց ստեղ­ծած էր հա­յու­թեան նուիրուած գի­տաժո­ղով մը, առա­ջինը իր տե­սակին ու նիւ­թին մէջ, ու՝ Մա­յիսէն Սեպ­տեմբեր յե­տաձ­գուած, Պո­ղազի­չի պե­տական հա­մալ­սա­րանէն Պիլ­կի անձնա­կան հա­մալ­սա­րան փոխադ­րուած, բո­ղոքա­րար ցու­ցա­րար­նե­րու ներ­կա­յու­թեան ար­ժա­նացած: Ու հի­մա, ութ տարի ետք, առանց որե­ւէ հար­ցի (ար­դեօ՞ք՝ չենք գի­տեր), գո­նէ՝ առանց ցու­ցա­րար­նե­րու, «ցեղաս­պա­նու­թիւն» բա­ռին ալ առատ օգ­տա­գոր­ծումով առօք-փա­ռօք տե­ղի կ’ու­նե­նայ այս գի­տաժո­ղովը: Ութ տա­րուան մէջ բա՞ն կը փո­խուի: Թէ՞ հա­րիւ­րա­մեակի ժա­մանա­կային մօտեց­ման թրքա­կան պատ­րաստու­թեանց մաս կը կազ­մէ այս գի­տաժո­ղովն ալ...: Ա՞յս է ձեր ու­զա­ծը. հրամ­մե­ցէ՛ք, եկէ՛ք, խօ­սեցէ՛ք՝ - ըսել կ’ու­զեն, կ’երե­ւի, պա­տաս­խա­նատու վեր­նա­կան մար­միններ, - միայն թէ պաշ­տօ­նական ճա­նաչում մի՛ պա­հան­ջէք: Ասի­կա քու­նի դեղ մըն է ձե­զի հա­մար: Ատոր պա­տաս­խա­նը հե­տեւեալն է՝ Մեր ու­զա­ծը, պա­հանջքին բովանդակութենէն առաջ, քա­ղաքա­կան կե­ցուած­քի վե­րին ու վերջնա­կան յստա­կու­թիւնն է: Մնա­ցեալը՝ երկրոր­դա­կանօ­րէն կա­րեւոր է: Բայց թո­ղունք այս հա­սարակ են­թադրու­թիւննե­րը, հա­սարա­կացումնե­րու պա­հանջնե­րը:

28.12.13

$6.2 Billion Siphoned Out from Armenia Between 2002 and 2011

More than $6.2 billion was siphoned out of Armenia from 2002 through 2011 as a result of government corruption, tax evasion and other illegal activity, according to an anti-graft group based in Washington.
The watchdog Global Financial Integrity (GFI) cited the figure, worth nearly twice the Armenian foreign debt, in a report on illicit capital outflows around the world during that period. It claimed that developing countries lost almost $6 trillion in cash as a result. It defined illicit capital as "capital that is illegally earned, transferred, or utilized and are unrecorded, unlike broad capital flight which consists of a mix of licit and illicit capital."

27.12.13

Հրանտ Մաթեւոսեանի կնոջ բաց նամակը Սերժ Սարգսեանին

Յարգելի պարոն Նախագահ
Նախ` թոյլ տուէք սգակցութիւնս յայտնել Ձեր հօր` Ազատ Սարգսեանի մահուան առնչութեամբ: Աւագի, ծնողի, մեծի մահը ծանր է եւ անհամակերպելի, որքան էլ որ տրամաբանօրէն անխուսափելի եւ կենսափորձ ունեցող հասուն մարդուն առարկայական թուայ: Իմ կենսափորձի ամէն այդպիսի բաժանումն ու լքումը այդպէս էլ դժուար սպիացող վէրք են մնացել:

26.12.13

Women's Inactivity

Srpouhi Dussap
Translated by Jennifer Manoukian

The following is a translation of an article by Srpouhi Dussap, published in August 1882.
Srpouhi Dussap (née Vahanian) was the first Armenian woman novelist and the first Armenian writer—male or female—to address the social struggles particular to Armenian women. Born in 1842 in Constantinople, Dussap came of age during a period of cultural reawakening for Armenians in the Ottoman Empire, during which women began to carve out a place for themselves in the public sphere. One of these pioneering women was Dussap’s mother, Nazli Vahan, a staunch advocate for women’s education and the founder of charitable and educational organizations to help Armenian girls.

24.12.13

Turkish Academia and the Armenian Genocide

Orhan Kemal Cengiz
Translated by Sibel Utku Bila
 
Thousands of master’s theses and Ph.D. dissertations in the social sciences are written each year in Turkey. The Higher Education Board (YOK) keeps an electronic database of their topics and titles. A search in the database of dissertations on the Armenian genocide returns a striking result: Only four theses have been written on the issue and, as their titles immediately suggest, they all reflect Turkey’s official position on the massacres.

Նախնիք

ԱՀՄԷՏ ԱԼԹԱՆ
Թարգմանութիւն՝ «ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ»
Ընդունինք, որ թուրքերս բան «հնարել»ու շատ կարողութիւն չունինք, բայց լաւ կը «յարմարցնենք»:
Թերեւս ալ այդ պատճառով է, որ ամենէն կոկոզաբանները ամենէն բարձր դիրքերու վրայ կը զետեղենք. թերեւս նոյնիսկ կը կարծենք, որ քաղաքականութիւնը «յարմարցնելու» մրցում է:
Մեր ամենէն լաւ «յարմարցուցած»ներուն մէջ Պատմութիւնը անկասկած առանձնայատուկ տեղ կը գրաւէ:

23.12.13

Անհաւասարութիւն՝ ի պէտս անգիտաց

ՊԻԼ ՔԵԼԸՐ
 Թարգմանութիւն՝ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
(. . . ) Շերտաւորուած հասարակութիւն մը, ուր ներքեւն ու վերեւը մեծաւ մասամբ իրենց տեղերը անշարժ մնացած են, ո՛չ միայն բարոյապէս նախատական է, այլեւ՝ անկայուն։ Տնտեսական անկումային ճգնաժամերը աւելի յաճախակի են նման երկիրներու մէջ։ Լայն գովասանքի արժանացած 2012ի գիրք մը՝ «Ինչո՞ւ ազգերը կը ձախողին», փաստարկած է, որ պատմականօրէն, երբ տիրապետող ընտրանիները սանդուխները քաշած են՝ առանց ձգելու, որ նորեկները ոտք դնեն անոնց վրայ, անոնց տնտեսութիւնները խեղդուած ու մեռած են։ «Անհաւասարութեան ամենէն վնասակար փաստը թարգմանութիւնն է քաղաքական անհաւասարութեան», ըսաւ Տարօն Աճէմօղլու՝ գիրքի համահեղինակներէն մէկը եւ Massachussetts Institute of Technologyի տնտեսագէտ։ «Կը նշանակէ, որ մեր ժողովրդավարութիւնը կը դադրի գործելէ, որովհետեւ որոշ մարդիկ այնքան շատ դրամ ունին, որ աւելորդ իշխանութիւն կը վարեն»։ Հարուստները լայնօրէն կը ծախսեն լոպպի ընողներու եւ ընտրարշաւի նուէրներու վրայ՝ կարգավիճակը յաւերժացնող հարկային ազատութիւններ, սակագնային առաւելութիւններ եւ պարտքերու ներումներ ապահովելու համար։ Ո՛չ միայն ուժական տնտեսութիւն մը կը լճանայ, այլեւ արտաքսուած քաղաքացիութիւնը կը դառնայ պատրանաթափ եւ շնական (cynical)։ Արդեօք ծանօթ կը հնչէ՞։ (. . .)

«Նիւ Եորք Թայմզ», Դեկտեմբեր 23, 2013

Inequality for Dummies

Bill Keller
 

(. . . ) A stratified society in which the bottom and top are mostly locked in place is not just morally offensive; it is unstable. Recessions are more frequent in such countries. A widely praised 2012 book, “Why Nations Fail,” argues that historically when the ruling elites have pulled up the ladder and kept newcomers from getting a foothold, their economies have suffocated and died. “The most pernicious fact of inequality is when it translates into political inequality,” said Daron Acemoglu, a co-author of the book and a Massachusetts Institute of Technology economist. “That means our democracy ceases to function because some people have so much money they command greater power.” The rich spend heavily on lobbyists and campaign donations to secure tax breaks and tariff advantages and bailouts that perpetuate their status. Not only does a dynamic economy stagnate, but the left-out citizenry becomes disillusioned and cynical. Sound familiar? (. . .) (*)

"The New York Times," December 23, 2013

(*) The reference, and the article in its entirety, is to the United States, but the paragraph sounds eerily familiar to those of us who continue to follow developments in Armenia, for instance ("Armeniaca").

21.12.13

Together Against the Denial of the Armenian Genocide

Translated by Vartan Matiossian
The undersigned persons and associations express their deepest concern and outrage following the ruling of the European Court of Human Rights published on December 17, 2013 in the case of Doğu Perinçek against Switzerland (1). This ruling not only stipulates that denying the Armenian genocide is not a crime, but goes further and disputes a "general consensus on the events like the ones that are treated here," namely, the Armenian genocide.

Swiss Genocide Denial Law Violates Freedom of Expression, Says European Court of Human Rights

William A. Schabas
 
The controversial Swiss genocide denial law has been held by the European Court of Human Rights to violate the protection of freedom of expression enshrined in article 10 of the European Convention on Human Rights. The case concerned prosecution by Swiss courts of Doğu Perinçek, a Turkish national who had described the Armenian genocide as an "international lie." Two members of the seven-judge Chamber dissented. The Swiss government can apply for leave for the matter to be reconsidered by the 17-judge Grand Chamber.

Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանը կ՚արդարացնէ ժխտող մը

Թուրքիոյ Բա­նուո­րական Կու­սակցու­թեան ընդհա­նուր քար­տուղար, ծա­նօթ ազ­գայնա­մոլ եւ ժխտող Տո­ղու Փէ­րին­չէք 2005ին ժխտողական արտայայտութիւններ ունեցած էր Զուիցե­րիոյ մէջ, ուր Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը պաշ­տօ­նապէս ճանչցուած է եւ ժխտումն ալ պատ­ժե­լի արարք է: Որ­պէս հե­տեւանք, զուիցե­րական ար­դա­րադա­տու­թիւնը 2007ին զայն դատապարտած էր 90 օր բան­տարկու­թեան: Պա­տիժը կրե­լէ խու­սա­փած ըլ­լա­լուն պատճառով ալ, Փէրին­չէք իւ­րա­քան­չիւր օրուան հա­մար 100 զուիցե­րական ֆրան­քի հա­շուով՝ ընդհա­նուր 9 հա­զար զուիցե­րական ֆրանք տու­գանքի դա­տապար­տուած էր:

20.12.13

Սեւան Նշանեան. «Այս երկրին մէջ հայերէն կը սպասուի, որ հեզ եւ հլու ըլլան»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
 
«Սխալ Հանրապետութիւնը կամ  51 հարց  քեմալիզմին եւ Աթաթուրքին» գիրքի եւ տասնեակ այլ աշխատութիւններու հեղինակ,  պոլսահայ  լրագրող  եւ բառարանագիր  Սեւան Նշանեան 2004-ին  ստացած է մարդկային իրաւանց  «Այշէ Նուր Զարաքօլու» անուան  մրցանակը:

19.12.13

Strasbourg, 17th December 2013: A Black Day for Genocide Prevention, a Feast Day For Genocide Deniers

Tessa Hofmann

Yesterday’s publication of the decision of the European Court of Human Rights (ECHR) on the complaint by the Turkish nationalist Doğu Perinçek came as a shock and as a surprise. My personal relationship to the claimant dates back into the year 2000, when I became a victim of a slander campaign by Turkish media, started by Perinçek and his obscure party paper “Aydinlik,” and spread by Turkey’s largest daily, “Hürriyet.” The occasion was a petition by several Germany based human rights NGOs to the German parliament, requesting the German lawmakers’ official recognition of the crimes, committed against the Ottoman Christian population and the Armenians in particular as genocide according to the UN Convention of 1948. In his revelations, Perinçek had tried to depict me as a leading German agent with NATO connections, whose special mission was the destabilization of Turkey by inflaming interethnic hatred. Towards this goal I had, according to “Aydinlik/Hürriyet,” allegedly freed the scholar Taner Akçam from his prison in Turkey in armed action and brainwashed poor Taner, until he became a propagandist of the “Armenian lies”, as Perinçek put it. In two subsequent court trials here in Germany I could at least fight the repetition of such slander by “Hürriyet.” 

18.12.13

Armenian Genocide Denial is Not a Crime, Says the European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights (ECHR) ruled Dec. 17 that denial of the 1915 mass killings of Armenians as genocide falls under freedom of expression, following an appeal from a Turkish politician to his conviction in Switzerland, reported the Hurriyet Daily News.
Turkish Workers’ Party (İP) Chairman Dogu Perincek, who had described the Armenian genocide as an “international lie,” had complained that Swiss courts had breached his freedom of expression, based on Article 10 covering freedom of expression.

17.12.13

What I Choose It to Mean: On ‘Yeghern’ as the Armenian Translation of ‘Genocide’

Vartan Matiossian
 
“The term Yeghern, or Medz Yeghern, is the only word that really captures the essence of what happened in 1915. The survivors used that word. It is the only word that could really explain what happened in 1915. In a world without genocide denial, it would be the best word.”
–Khatchig Mouradian (2009)1
 
‘Medz Yeghern’: the Proper Name of the Genocide
In the concluding installment of this study on the semantics, history, and politics of the phrase Medz Yeghern, it is crucial to underscore that the exhausting search for recognition should not block the use of the words that our ancestors have bequeathed us. It has been argued that recognition has been sufficiently ensured by two resolutions of the House of Representatives, 3 federal court rulings, 42 state declarations by legislation or proclamation, a sentence in a document filed in 1951 by the U.S. government to the International Court of Justice and another sentence in Ronald Reagan’s proclamation,2 along with official declarations by 20 countries and statements of a host of scholars. “We don’t say that this is the end and the work of recognition has been done; simply, the emphasis should be put on reparation and the rights,” Giro Manoyan, the head of the ARF Bureau Armenian Cause office, declared recently.3
Armenians should not be obfuscated by denial, whether mainstream or from a lunatic fringe, which will probably be as lasting as affirmation. Another worrisome trend—misuse—should not obfuscate them either.

15.12.13

Մամուլի թուայնացում

Ուրախալի է իմանալ, որ սփիւռքահայ կարգ մը թերթեր ձեռնարկած են իրենց հաւաքածոներուն թուայնացման աշխատանքին, ինչ որ մօտ ապագային կարելի պիտի դարձնէ, որ պատմական արժէք ունեցող այդ հատորները մատչելի ըլլան հանրութեան ամէնուրեք։

14.12.13

Turkey: Historical Works Sold as Scrap Paper

Over 140 tons of historical texts held by the National Library of Turkey have been sold - by weight - to second hand book sellers.  The purchased works are now appearing in auction houses and second hand book shops, reported the Turkish daily Hurriyet on December 9.

70ամեակ. պրոֆեսոր Հայր Պօղոս Լեւոն Զէքիեան

ԱՐԱ ԶԱՐԵԱՆ

Այս տարուայ Դեկտեմբերի 11-ին Վենետիկի Քա Ֆոսքարի պետական համալսարանի Քա Կապելլօ բաժանմունքի Աուլա Բարատտոյի անուան նիստերի դահլիճում տեղի ունեցաւ ականաւոր հայագէտ, լեզուաբան, աստուածաբան, գրականագէտ, հայոց լեզուի ու գրականութեան ամբիոնի երկարակեաց վարիչ` պրոֆ. Պօղոս Լեւոն Զէքիեանին նուիրուած երեկոյթ: Առիթը` հայագէտի ծննդեան 70-ամեակն էր եւ երկարատեւ ու բեղմնաւոր աշխատանքային գործունէութեան պաշտօնական աւարտը համալսարանական ատեանում:

13.12.13

Gulbenkian Foundation Publishes Armenian Communities Plan

The new Programming Plan of the Armenian Communities Department (ACD) of the Calouste Gulbenkian Foundation lays out the key components of its funding priorities and activities for the next five years (2014-2018). Launching in December 2013, it is based on the Department's mission "to create a viable future for the Armenian people in which its culture and language are preserved and valued." The Plan is structured around the four priority areas which are crucial in fulfilling that mission: promoting the preservation of Armenian language and culture through education, supporting Armenia by investing in its youth and civil society, helping to improve Armenian-Turkish relations and preserving Armenian literary heritage.

12.12.13

A Unique Study of Azeri Lobby in Mexico

An extensive study by Dr. Carlos Antaramian, a professor and researcher in Michoacan College of Mexico, has been published in the Winter 2013 issue of the Mexican journal Istor. It shows in detail the mechanism and works of Azeri political lobbying in Mexico.

El lobby de Azerbaiyán en México: importante estudio

En un extenso artículo publicado en el número de invierno de 2013 de la revista mexicana de Historia Internacional Istor, Carlos Antaramián, professor del Colegio de Michoacán, revela en detalle las maniobras del lobby azerbaiyano en México.
“¿Por qué México, si no ha reconocido ningún otro genocidio en pronunciamientos parlamentarios (salvo el Holocausto) lo hace con Jodyalí, un debatido asunto?”, se pregunta el académico al comienzo de su texto. Las cámaras del Congreso mexicano aprobaron sendas declaraciones relativas a Jodyalí, el episodio de la guerra de Karabagh a principios de 1993 donde 166 aldeanos azeríes fueron liquidados en lo que, según la evidencia disponible, fue una trampa urdida por las fuerzas de su propia nación, tras varias advertencias de las fuerzas armenias de autodefensa con respecto a la evacuación de la zona, próxima a Stepanakert, desde donde se bombardeaba a la población civil de la capital de Karabagh con misiles Grad.

11.12.13

The Woman in the Wall: A Story of People, Places, and Things

Vahe Habeshian
 
In 2005, a Turkish workman named Murat finds a dusty postcard hidden behind the wooden panels of a wall in an old house in south-central Turkey, in the city of Antep (Gaziantep).
taw Wife of Kevork front1 199x300 The Woman in the Wall: A Story of People, Places, and Things
On the front of the postcard is the black-and-white image of a woman in a long black dress; she’s holding a handgun in her right hand and a rifle in her left. Bandoliers are wrapped across her chest and around her waist. Nearly lost among the bullets and leather is a round brooch or medallion above her left breast.
In English, at bottom-left, is an embossed signature, “M. H. Halladjian,” and at bottom-right is a place name, “Aintab Asia-Minor.” On the back of the postcard is handwriting in a language that’s alien to Murat; only a part of a date is comprehensible: 1910.
* * *

10.12.13

Իշխան Չիֆթճեան. «Իրականութեան մէջ, որքանով որ Ցեղասպանութիւնը "մեր" նիւթն է, նոյնքան ալ "իրենց" նիւթն է»

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
 
Իշխան Չիֆթճեան ծնած է Պէյրութ: Յաճախած է Ազգ. Աքսոր Գասարճեան վարժարանն ու Ազգային Սուրէն Խանամիրեան երկրորդական վարժարանը: Աւարտած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքը: Խմբագրած է կաթողիկոսարանի «Հասկ» հայագիտական տարեգիրքը: Աւարտած է Լայփցիկի համալսարանի աստուածաբանական բաժանմունքը (Գերմանիա): Տոքթորական աւարտաճառը կը պատրաստէ նոյն համալսարանի փիլիսոփայական բաժանմունքին մէջ` Հայոց ցեղասպանութեան մասին ու կը դասաւանդէ Համպուրկի համալսարանէն ներս: Չիֆթճեան «Հրանդ Տինք հիմնարկ»-ի կազմակերպած «Իսլամաց(ու)ած հայեր» խորհրդաժողովին մասնակցեցաւ «Իսլամացումը իբրեւ վերապրումի եւ/կամ անհետացման միջոց» խորագիրը կրող զեկուցումով մը:

9.12.13

Արամ Պաչեան. «Եթէ Հայաստանն ի վերջոյ մոդեռնիզացուի, գրականութեան աղբարկղը բերնէ բերան լցուելու է»

ՆԱՐԻՆԷ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
«Երբ որ մեր երիտասարդ գրողներից մի քանիսը դարձան քիչ թէ շատ հասարակական դէմքեր, յատկապէս երիտասարդ աղջիկները շատ էին հետաքրքրւում նրանցով, եւ մենք այդ հետաքրքրուածութիւնը ծառայեցրինք դէպի գիրքը: Եւ, ասենք, եթէ աղջիկների խումբը ֆէյսբուքում կամ ադնակլասնիկում տեսնում էր, որ Արամ Պաչեանը սիրում է Կոստան Զարեան, սկսում էր կարդալ Կոստան Զարեան:
Անցեալ տարի, երբ բաց ընթերցումներ կազմակերպեցինք Կասկադում, հարիւրին մօտ մարդ էր եկել. մօտ վաթսունի ձեռքին Կոստան Զարեանի գիրքն էր»,- հարցազրոյցներից մէկում վերջերս նշել է  գրականագէտ, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղեանի անուան գրականութեան ինստիուտի հին եւ միջնադարեան բաժնի աւագ գիտաշխատող Արքմենիկ Նիկողոսեանը:
Նրա խօսքերից կարելի է եզրակացնել, որ Արամ Պաչեանն այն եզակի գրողներից է, ով կարողանում է գրաւել շատերի ուշադրութիւնը, սիրուել:

7.12.13

Gyumri, The Armenia I Left

 Gegham Mughnetsyan

I was born three years after the earthquake, in the city in ruin, in the so-called “Zone of the Catastrophe.” My earliest memories are those of a grey city in the winter, and of water-less, electricity-less temporary housing units filled with the warmth of stoves that consumed everything from wood flooring to paper volumes of the Big Soviet Encyclopedia.

Reducing the Risk of 1988

Serouj Aprahamian
 
Twenty five years ago, on December 7, 1988, a catastrophic earthquake ripped through Armenia, decimating the town of Spitak and surrounding areas. The quake left more than 25,000 people dead, 15,000 injured, 517,000 homeless, and $14.2 billion in economic damage.
But the horror of that day was just as much a result of human negligence as it was natural causes. International experts concluded that poor building construction, a lack of emergency planning, and inadequate medical care were the main factors behind the earthquake’s devastation.

Գիւմրին աշխարհաքաղաքական ուշադրութեան կեդրոն

Երկրաշարժի 25-ամեակին առիթով լոյսին բերուող մտածումներուն ու հրապարակումներուն  քաղաքական հնչեղութիւն տալը, կամ անոր հետ կապուած երեւոյթները քաղաքականացնելը ճիշդ պիտի չըլլար լրագրական բարոյագիտութեան (էթիքայի) դիտանկիւնէն:
Երկրաշարժի զոհերուն յիշատակի յարգումը ինքզինք կը պարտադրէ նման պահերու, եւ այդ յարգումի սկզբունքէն մեկնած կը դիտարկուին շինարարական աշխատանքները, զոհերու հարազատներուն հասած օժանդակութիւնները, բնակարանային շինութիւնները, քաղաքի վերակառուցումը ընդհանրապէս եւ վերականգնողական համապատասխան աշխատանքները:

«Ինձ համար ցաւալի է, որ աղէտի գօտում 4030 անօթեւան ընտանիք կայ դեռ»

ՌՈՒԶԱՆ ՊԵՊԱՆԵԱՆ

Հարազատի ծանր կորուստ ապրած՝ աղէտի գօտու շուրջ 500 հազար բնակիչների հետ արդէն 25-րդ տարին Սպիտակի երկրաշարժի ծանր յիշողութիւններն է վերապրում Սաբիր Ստեփանեանը, ով այդ տարիներին ՀԽՍՀ Մինիստրների Խորհրդի նախագահութեան անդամ էր, ՀԽՍՀ Պետական Մատակարարումների Կոմիտէի նախագահ, երկրաշարժի հետեւանքների վերացման անմիջական պատասխանատուներից: Այդ դժնդակ օրերի նրա անձնուրաց գործունէութեան մասին թերեւս ամենաբնորոշ ու դիպուկ գնահատականը տուել է այդ ժամանակ ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի նախագահի տեղակալ Իւան Սիլաեւը. «Եթէ ինչ-որ բան անելն անհնար է, յանձնարարէք Ստեփանեանին, նա կարող է անել հնարաւորն ու անհնարինը»: Մինչ օրս աղէտի հետեւանքների ամբողջական պատկերը ճշգրիտ թուագրութեամբ մտապահող զրուցակիցս, այնուամենայնիւ, համարում է, որ որեւէ չափորոշիչով կամ սանդղակով հնարաւոր չէ չափել մարդկային մեծ վիշտն ու ցաւը, որ այդ օրերին ապրեց ողջ հայ ժողովուրդը.

A Quarter-Century Has Not Changed Much in the Quake Zone

Edmond Y. Azadian

Many nations celebrate the glorious events of their history, Armenians tend to commemorate the more dismal pages of their past  — the fall of the city of Ani to Seljuks, the Genocide, the earthquake and other chains of tragedy that form Armenian history. Ironically, one of the most exhilarating celebrations is the annual commemoration  of the Vartanants War of 451 AD against the Persians; a story of a defeat, but one which Armenians consider it to be the triumph of spirit over a formidable, Godless enemy.
Thus, the stage is set to commemorate the 25th anniversary of the Gumri earthquake, which took place in 1988, on December 7, at 11:41 a.m.

6.12.13

Author Deranian Discusses Evolution of Orphan Rug Story

Gabriella Gage
 
The Armenian Cultural Foundation’s recent publication, President Calvin Coolidge and the Armenian Orphan Rug, sheds light on a little-known piece of American history. It also currently stands at the center of a political debate surrounding the White House’s refusal to release the rug featured in the book for an exhibit and book launch at the Smithsonian. However, for the book’s author, Dr. Hagop Martin Deranian, the work represents another chapter in a son’s lifelong journey to honor the memory of his mother and her battle to survive the Armenian Genocide.

5.12.13

Չենք սիրում Դեկտեմբերի 2ը

ՅՈՎԻԿ ԱՖԵԱՆ

Հասկանալի չէ, թէ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան ի՞նչ այց էր: Ասում ենՙ պետական: Յամենայն դէպս, ըստ երկու նախագահների պաշտօնական կայքերի, Պուտինը Հայաստանում էր պետական այցով: Բայց ի՞նչ է նշանակում պետութեան ղեկավարի պետական այցը այլ պետութիւն: Նախ, հիւրընկալող երկրի նախագահը, համաձայն նման պարագաներում միջազգայնօրէն ընդունուած արարողակարգի, բարձրաստիճան հիւրին դիմաւորում է մայրաքաղաքի օդանաւակայանում: Դիմաւորման արարողութեանը մասնակցում է Պաշտպանութեան նախարարութեան յատուկ նուագախումբը, հնչում են երկու երկրների պետական օրհներգերը, պետական դրօշների համապատկերում, որից յետոյ երկու նախագահները հէնց մայրաքաղաքի օդանաւակայանում ողջունում են զինուորական շքերթըՙ յատուկ իրենց պատուին:

Փութինի Հայաստան այցը

ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑԵՐ ԵՒ ՄԻՋԱԴԷՊԵՐ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ
Շուրջ ամի­սէ մը ի վեր յայ­տա­րարուած թուակա­նին՝ Դեկ­տեմբեր 2ին, Վլատիմիր Փու­թին Հա­յաս­տան այ­ցե­լած է՝ հոծ պա­տուի­րակու­թեան մը ըն­կե­րակ­ցութեամբ:
Ռու­սաստա­նի նա­խագա­հը ան­մի­ջապէս Գիւմրի գա­ցած է, ուր իր պաշ­տօ­նակից Սերժ Սարգսեանի հետ մաս­նակցած է հայ-ռու­սա­կան միջշրջա­նային եր­րորդ հա­մաժո­ղովին: Իր խօս­քին մէջ նա­խագահ Սարգսեան կա­րեւոր նկա­տած է հայ-ռու­սա­կան դա­րաւոր բարեկա­մու­թիւնը՝ նշե­լով այն տնտե­սական առա­ւելու­թիւննե­րը, զորս Հա­յաս­տա­նին պի­տի ապա­հովէ Մաք­սա­յին Միու­թեան ան­դա­մակ­ցութիւ­նը:

4.12.13

Իրանցի բանաստեղծ Նիզամին ատրպէյճանակացուա՞ծ է

Նոյեմբերի 22-ին Երեւանի պետական համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ «Նիզամի Գեանջաւի. կեանքը եւ ստեղծագործութիւնը» խորագրով գիտաժողով:
Գիտաժողովին նախաձեռնողը ԵՊՀ Հայագիտական Հետազօտութիւնների Ինստիտուտն էր, իսկ հիմնական շարժառիթը այն էր, որ Ատրպէյճանը որոշած է «սեփականացնել» նաեւ իրանցի բանաստեղծ Նիզամի Գեանջաւիին:

3.12.13

Youth Group Vows More Protests Against Armenian Entry Into Russian Bloc

Hovannes Movsisian
 
Youth activists who organized a demonstration in Yerevan against Russia’s visiting President Vladimir Putin said on Tuesday that they will stage more street protests against Armenia’s accession to the Russian-led customs union.
They also vowed to campaign for President Serzh Sarkisian’s resignation, accusing him of sacrificing their country’s independence and sovereignty.

Unwelcome Guest, Undesired Host: A Street Perspective of Putin’s Armenia Visit

Samson Martirosyan
 
On Dec. 2, 1920, Armenian Prime Minister Alexandre Khatisian signed the Alexandropol Treaty between the First Republic of Armenia and Turkey. Pro-Soviet forces took control of Armenia’s government, and the country was declared a Soviet state. Exactly 93 years later, on Dec. 2, Russian President Vladimir Putin visited Armenia to welcome President Serge Sarkisian’s decision to join the Russian-led Custom’s Union, which many argue is an incarnation of the Russian imperialistic appetite and an attempt to create a Soviet Union 2.0.

2.12.13

Ari Hadjian: "Armenia’s Younger, Knowledgeable Generation Gives Me Hope That in the Future We Will Be Able to Improve the Nation"

Interview by Armen Nercesian
In 2010, I decided to fulfill my childhood dream and repatriate to the homeland. I was born thousands of miles away in Argentina where I resided until I was 34 and took the opportunity to move to Armenia. In Argentina, I worked at an architectural studio who offered me to move for two years to Zambia, Africa where the competitor’s headquarters were established. Besides the fact that I had no desire to move to Africa, I always said if I were to move anywhere it would be Armenia. Once I understood that my Argentinian job would not send me to Armenia, I contacted a CEO and informed him of my wish to live in Armenia, and my hopes to find a job there. The CEO provided me with wonderful news – he offered me a job at the Zvartnots Airport. After one more year of work in Argentina with the Armenian architectural company approval, I moved to Yerevan, Armenia, near the Matenadaran.

30.11.13

One Day in Yerevan: A Dark, but Colorful "Vernissage"

Sako Arian
 
The Vernissage Market is that tiny part right in the heart of Yerevan where one can find a collection of books, gifts, silver, and Armenian souvenirs. This is where I first meet the prose writer Levon Djavakhyan. “Vernissage was mainly set up during Armenia’s years of transition,” he tells me, “when people were forced to bring their belongings and sell them at accessible prices to make a living.”
Melik Arsinyan makes a living selling plates, Armenian-style hats, and canvases painted by his friends to make a living. He welcomes all with a smile, and dispells the idea that Yerevan residents are a sullen lot who do not know how to smile. He is not disappointed with the business he does, and compliments his wife. “I am very thankful to the people from the diaspora,” he exclaims when shaking my hand. “They are very pleasant. They come and make their purchases. We are very happy.” He then adds a loud, “Long live our nation!”

29.11.13

Turquía mon amour

Garabed Arakelián

Uruguay-Turquía

Por segunda vez en el correr del presente año (2013) el Ministro de Transporte del Uruguay, Enrique Pintado, realiza una visita oficial a Turquía. La primera tuvo lugar a comienzos del mes de mayo y es el antecedente de este viaje que emprendió el pasado domingo 24 de noviembre, acompañado por el Subsecretario del Ministerio de Turismo, Dr. Antonio Carámbula, y un representante del Grupo Eurnekian que administra en Uruguay el Aeropuerto Internacional de Carrasco, al igual que otros muchos aeropuertos en el resto del planeta.

28.11.13

Սա ինչ թարախ է, որ չի պայթում

ԱՇԽԷՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
Իմ զրուցակիցն է բանասէր, պատմաբան, գեղարուեստագէտ, թարգմանիչ, Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի Արծուի Բախչինեանը:

- Արծուի, եկ ամփոփենք տարին` կանգնած ենք Մաքսային Միութեանը միանալու շեմին, նորից ակցիաներ, բողոքներ, բռնկուող ու մարող յեղափոխութիւններ, արտագաղթող մարդկանց թուի աճ, նաեւ հոգեբանական է՛լ աւելի մեծ անկում` Վարդան Պետրոսեանին անուանեցին «դեռասան» ու կալանաւորեցին: Տարին տխո՞ւր ենք աւարտում...
- Ի հարկէ տխուր, աւելի ճիշդ` մտահոգ, քանի որ անդունդը, որի մէջ արդէն իսկ յայտնուել ենք, աւելի ու աւելի անտանելի է դառնում: Քո նշած բոլոր այդ երեւոյթները (որի շղթան, ցաւօք, կարելի է շատ երկարացնել) լրջագոյն պատճառներ են, որ 2013 թուականին Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացին ապահով յորջորջուող իր երկրում իրեն կրկին զգայ կարիքի մէջ, անզօր, խաբուած, չպաշտպանուած եւ չունենայ նորմալ կեանքի յոյս ու հեռանկար:

27.11.13

Թուրքիան 100ամեակի նախօրեակին. հարցազրոյց Պոլսոյ «Ժամանակ» թերթի խմբագրապետ Արա Գօչունեանի հետ

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ


Հարցում - Կարելի՞ է պարզաբանել ընդհանրապէս թրքահայութեան եւ մասնաւորաբար Պոլսոյ հայերու ապրած ներկայ վիճակը Թուրքիոյ կառավարութեան հետ փոխ-յարաբերութիւններու առումով։ Ինչպէս գիտենք, կան քանի մը բնագաւառներ ինչպէս՝ կալուածներու վերադարձի հարցը, Ցեղասպանութեան ճանաչման գծով թուրք հասարակութեան եւ ի մասնաւորի նոր մտաւորականութեան նոր մօտեցումները, գաւառներու մէջ քիւրտերու հետ զարգացումները՝ յատկապէս Տիգրանակերտի շրջանի պարագան, եւայլն։ Կ՚ուզէինք նշեալ նիւթերու շուրջ այժմու իրավիճակին յստակ պատկերը ունենալ։
Արա Գօչունեան - Այո, հարցադրումները շատ են։ Կալուածներու խնդիրը աւելի քան տասը տարուան գործընթացի անցեալ ունի, գիտէք, իրադարձութիւնները երբեմն գետի նման կը վարարին եւ յետոյ կը հանդարտին, սակայն կը մնայ շարունակականութիւնը, իսկ ներկայ հանգրուանի մեկնակէտը պայմանաւորուած է Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան գործընթացով։ Երբ Թուրքիա Եւրոմիութեան անդամակցելու թեկնածու ճանչցուեցաւ, երկրին մէջ սկսաւ բազմակողմանի բարեփոխումներու գործընթաց մը, որ իր հետ բերաւ նաեւ զանազան օրէնսդրական կարգադրութիւններ՝ ոչ-իսլամ փոքրամասնութիւններուն համար, որոնք ունէին տասնեակ տարիներու ընթացքին կուտակուած խնդիրներ։

26.11.13

Armenian Studies Officially Accepted in Salzburg University (Austria)

Professor Jasmine Dum-Tragut from Salzburg University has recently informed that, starting from the academic year 2013-2014, the Center for the Studies of the Christian East in Salzburg has been officially accepted and opened as University Research Center for the Studies of the Christian East. The Department of Armenian Studies is now officially part of Salzburg University and, for the first time in the history of Austria, Armenian Studies becomes an accepted field of research and studies.

24.11.13

"Lost and Found": Exhibit of Pinajian Discovery Forthcoming in New York

St. Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral of New York has announced a special exhibition drawn from the extraordinary discovery of paintings by Arthur Pinajian. Pinajian was a virtual hermit whose life’s work had been relegated to the garbage but rescued just in time. Art historians nationwide are still expressing astonishment that works of such caliber could have remained completely unknown.

Քարէն Եփփէի մասին գիրք Դանիոյ մէջ


Նոյեմբերի 6-ին Դանիոյ Հայաստանի դեսպանատան մէջ տեղի ունեցաւ դանիացի գրող Քէյթ Ղոյստայի «Քարէն Եփփէն եւ հայ ժողովուրդը. կեանք մը, կանչ մը» վերնագրով դանիերէն գիրքին շնորհանդէսը, որուն ներկայ էին հայ համայնքին ներկայացուցիչներ եւ դանիացի մտաւորականներ:

23.11.13

A Wake-Up Call for Armenia and the Diaspora

Houri Mayissian
Two weeks ago a few hundred Armenian citizens and activists heeded to Shant Harutyunyan’s call for revolution. Armed with homemade explosives, batons, and rocks they started marching toward the Presidential Palace, clashing with police on the way. Harutyunyan and several of his followers were arrested and remain in jail.
They say the road to hell is paved with good intentions. Harutyunyan had justified his call for revolution by the need to “protect dignified life.” However, in the barrage of information that has since emerged, two alarming facts stand out: Harutyunyan is the leader of a party by the name of Tseghagron and, as he has said himself in an interview, Hitler has been one of the figures who have played a formative role in the development of his ideas.

The "Show" Must Go On?

ՍԱՐՕ ՍԱՐՈՅԵԱՆ
Հայաստանի հանրութեան քաղաքական հասունութեան խնդիրը վաղուց քննարկման առարկայ է: Արդէն բաւական մեծ թիւ են կազմում այն հրապարակումները, որտեղ շօշափւում է քաղաքական գործընթացների նկատմամբ մեր ժողովրդի իռացիոնալ կամ «միֆական» վերաբերմունքը: Դրա վկայութիւնն է նաեւ այն, որ թէ՛ վարչախմբի եւ թէ՛  նրան ընդդիմացող հանրութեան ներկայացուցիչների խօսքում տեղ է գտնում քաղաքական գործընթացները թատերական ներկայացում տեսնելու ցանկութիւնը:

Շանթ Յարութիւնեան եւ . . . Սփիւռքի լռութիւնը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
5  Նոյեմբերին տեղի ունեցած  եւ Երեւանը  ցնցած դէպքին  անդրադարձները արդէն   փոխադրուած են մէկ ուրիշ հարթութիւն: Ինչ որ կատարուեցաւ Երեւանի մէջ, որուն  հետեւանքով տասնեակ քաղաքացիներ արգելափակուեցան, ու ցարդ անոնց 30-ը կը գտնուի «Նուպարաշէն» բանտէն ներս, մտածելու տեղիք պէտք է տայ, որ Հայաստանի քաղաքական կեանքը յայտնուած է նոր ճանապարհի մը առջեւ: Բայց, այնուամենայնիւ,     Շանթ Յարութիւնեանի անհատական  ճիգերով առաջ մղուած այս «յեղափոխութեան փորձ»ը իր մէջ որոշ կարեւոր նախանշաններ կը կրէ: Նոյն Շանթ Յարութիւնեանը այսօր դարձած է քաղաքացիական կազմակերպութիւններու ուշադրութեան  թիւ մէկ խնդիր: Յարութիւնեան ինչ որ կատարեց,  ըրաւ  անհատական ուժերով, ու մինչեւ այս պահը իշխանութիւնները կը փորձեն անոր արարքները վերագրել խուլիկանութեան, անօրէնութեան եւ օրինազանցութեան: Անգամ այդ մեղադրանքներով՝ իշխանութիւնները, ՀՀ Սահմանդրութեան  վրայ հիմնուելով,  կրնան բանտարկութեան պատիժ սահմանել Շանթին ու անոր ընկերակիցներուն:

22.11.13

«Առան, Շիրվան եւ Ադրբեջան». Հայաստանի համար կարեւոր միջազգային հնչեղութեան միջոցառում

ԱՆԻ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Օրերս ԵՊՀ Արեւելագիտութեան ֆակուլտետի իրանագիտութեան ամբիոնը կազմակերպել էր «Առան, Շիրվան եւ Ադրբեջան» միջազգային հնչեղութեան գիտաժողով, որին ներկայ էին տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների` Ադրբեջանում «ազգային փոքրամասնութիւն» բնորոշումը ստացած թալիշների, թաթերի, լեզգիների, աւարների ներկայացուցիչներ: Գիտաժողովին մասնակցում էին արեւմտեան հեղինակաւոր ուսումնական հաստատութիւնների պրոֆեսորներ, տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչ գիտնականներ եւ ասպիրանտներ: Գիտաժողովի ընթացքը չխաթարեց անգամ էլեկտրաէներգիայի ժամանակաւոր անջատումը:

21.11.13

Վարդան Պետրոսեան՝ քաղաքական հաշիւներու զոհ

Ժ.Չ.
Հայաստանի անկախացումը տնտեսական ճգնաժամի առաջնորդեց երկիրը։ Ղեկավար դասը կը մեղադրէ ազերիները, թուրքերը, ռուսերը, սովետական կարգերը, երկրաշարժը … սակայն ո՛չ մէկ պահու խնդրոյ առարկայ դարձուցած է իր գործելակերպը։ Յաջորդական կառավարական վարչախումբերը, անձնական ու գլանային շահերէ մեկնած՝ կողոպտեցին երկիրը եւ անտանելի դարձուցին անկախութիւնը եւ Արցախեան յաղթանակը գործածեցին ժողովուրդը ստրկացնելու համար։ Այսօր անկախութենէն 22 տարի անց կարելի է առանց վարանումի պնդել, որ Հայաստանի երեք կառավարութիւններու լաւագոյն արտադրութիւնը, մեծագոյն ձեռքբերումը՝ «արտագաղթ» արտադրելը եղած է։ Նախարարական բոլոր կոչերը կը հաստատեն այս կարեւոր արտադրութեան իրականութիւնը՝ հայրենադարձութիւն, ներդրում, նուիրատուութիւն … եւ պէտք է ըսել «նպարավաճառ»ի հաշիւով, լրիւ շահ է.

20.11.13

Հայերէնը՝ պաշտօնական լեզու, ռուսերէնը՝ աշխատանքայի՞ն

Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարար Արմէն Աշոտեանը քանի մը օր առաջ մեկնած էր Ռուսաստանի Դաշնութիւն, ուր հարցազրոյց տուած է «Գոլոս Ռոսիի» ռատիոժամուն։
Հարցազրոյցին նիւթը ռուսերէն լեզուն եղած է: Ահա թե ինչ առաջարկով հանդէս եկած է Ա. Աշոտեանը այդ հաղորդումին ընթացքին.

Language and Loss: Russian Schools in Armenia Raise Concerns

Julia Hakobyan
 

The news on Armenia's accession to the Customs Union, voiced during the September visit of President Serzh Sargsyan to Moscow, has given place to speculations in Armenia, that Moscow will take serious efforts in the promotion of the Russian language in Armenia.        

19.11.13

Նիստի խափանումն ու արտախորհրդարանական միջավայրերը

Դրական միտում կարելի էր նկատել Հայաստանի օրէնսդիր դաշտին մէջ կենսաթոշակային համակարգի մասին բարեփոխումներ բերելու նախաձեռնութիւնները։ Ի վերջոյ սկզբունքով անոնք պէտք է միտուած ըլլային աղքատութեան յաղթահարման փորձերով ժողովրդագրական վիճակագրութիւններու եզրակացուցած տխուր տուեալները բարելաւելու։ Այդպէս չեղաւ սակայն։

«Պարտադիր կուտակային համակարգ». նոր բանավէճ

Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նոյեմբեր 15ի նիստը, որուն ընթացքին պիտի քննարկուէր մասնաւորաբար կենսաթոշակներու վերաբերող օրէնքին «պարտադիր կուտակային համակարգ»ի բաժնին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու մասին օրինագիծը, անհրաժեշտ մեծամասնութեան բացակայութեան պատճառով տեղի չէ ունեցած։

18.11.13

The Gomidas Institute Publishes the English Translation of Hagop Oshagan's "Remnants"

Hagop Oshagan, one of the greatest Armenian novelists of the twentieth century, was born in Brusa (Anatolia) in 1883 and died in Aleppo (Syria) in 1948. He was the author of a series of groundbreaking novels and short stories, as well as several plays and an extensive production of literary criticism, including his 10-volume Panorama of Western Armenian Literature.

Karabagh Recognition Bill Rejected by the Armenian Parliament

Lusine Musayelian
 
The National Assembly overwhelmingly rejected on Wednesday [November 13, 2013] an opposition bill that would obligate Armenia’s government to formally recognize Nagorno-Karabagh as an independent state.
The opposition Zharangutyun (Heritage) party drafted the bill and put it to the vote three years after the failure of a similar initiative championed by its leader, Raffi Hovannisian.
 

16.11.13

Examining "the Denialist Habitus in Post-Genocidal Turkey"

Varak Ketsemanian

The forced eradication of the Armenians from their homeland in 1915 has generated a unique scholarship that closely examines the genocidal policies from 1915 to 1923. One aspect, however, has remained blurred: the post-genocidal period and the repercussions of the genocide on the remaining Armenian population in Turkey. In this interview with the Armenian Weekly, Talin Suciyan shows the consistency of state policies and internalization of these policies on the level of everyday life by the larger parts of the society. According to Suciyan, the normalization of denial both by the state and the society created a denialist habitus. She also presents tangible examples of how the Armenians had to become part of the denial as there was no other way of existence for them in the public sphere.

15.11.13

The Islamized Armenians and Us

Raffi Bedrosyan
 

In early November, the Hrant Dink Foundation held a conference on “Islamized Armenians” at the Istanbul Bosphorus University, breaking one more taboo in Turkey. Islamized Armenians were hitherto a hidden reality, a secret known by many, but which couldn’t be revealed to anyone, whispered behind closed doors but filed in government intelligence offices, and it finally broke free into the public.
The late Hrant Dink would have been elated to see this conference become a reality, eight years after the first conference on “Armenians during the late Ottoman Empire era and the 1915 events” was held at Istanbul Bilgi University, when protesters hurled insults at the conference participants and government ministers, labeling them as “traitors stabbing Turks in the back.” That conference had also broken a taboo, but Hrant was already a marked man for revealing the identity of the most famous Islamized Armenian—Sabiha Gokcen, Ataturk’s adopted daughter and the first female Turkish combat pilot, who was an Armenian orphan named Hatun Sebilciyan.

White House Urged to Display Armenian Orphan Rug Commemorating Genocide

Richard Simon
In a new twist to efforts to call attention to the Armenian genocide, a group of lawmakers has accused the Obama administration of blocking a Smithsonian display of a rug woven by orphans of the mass killings about a century ago.
The lawmakers have written President Obama urging him to make available the rug, presented in 1925 to President Calvin Coolidge and in storage as part of the White House collection, for exhibition. The bipartisan group includes more than a dozen representatives from California, which has a large Armenian American population.

"Bastards of the Infidels"

Eric Nazarian
 

“Bastards,” “infidels,” “remains of the sword” were the derogatory words directed at Armenian survivors of the genocide in Turkey as well as their offspring. Under this same umbrella was another set of “bastards” who were Christian Armenians forcibly or willingly converted to Islam in the wake of the genocide.
This was one of the many topics covered over the course of three eye-opening days at the Hrant Dink Foundation’s Conference on “Islamized Armenians” on the Bogazici University campus in Istanbul. We heard lectures and panels comprised of international scholars presenting a myriad of oral and academic histories about forcibly Islamized Armenians, as well as the histories of the willingly converted that bridge and divide these communities. The conference was a platform for these unofficial minorities, a sort of “People’s History of Islamized Armenians,” to borrow half of Howard Zinn’s title. This percentage of the Turkish population is the resurfacing “remains of the sword.”

14.11.13

Walking a Mile in Their Shoes

Lucine Kasbarian

On a flight from New York to Cairo a decade ago, I couldn’t help noticing many fashionably dressed Egyptian women. When we touched down, several of them pulled out their chadors and began to cover themselves, as per the local customs.
Conversely, on touching down at Zvartnots airport in Yerevan this summer, I observed native Armenian women on the flight unzipping their duffle bags, slipping off their flat shoes and putting on stiletto heels. As it turned out, this too was a local custom, albeit a very modern one.

13.11.13

Archaeologists Discover Ancient Structures in Dvin Excavations

Artifacts have been found in the medieval capital of Armenia, Dvin, that can shed more light on the region’s ancient history. In a conversation with "Armenpress," the deputy head of the archaeological campaign group, Nyura Hakobyan, summed up the archaeological activities of 2013 and stated that they have been carried out in the western and eastern parts of the Catholicos’ Palace, which dates back to the fifth century AD.

Հնագէտները Դուինի պեղավայրին մէջ եզակի բնակելի թաղամաս ու շինութիւններ բացած են

Միջնադարեան Հայաստանի մայրաքաղաք Դուինի հնավայրի գտածոները` ջնարակուած խեցեղէնը եւ ապակիի որոշ տեսակներ, կրնան չափանմոյշ ըլլալ տարածաշրջանի համար: Հնագիտական արշավախումբին ղեկավարի տեղակալ Նիւրա Յակոբեանը՝ «Արմենպրէս»ի թղթակիցին հետ զրուցելով, ամփոփած է 2013ի պեղաշրջանի աշխատանքը եւ նշած, որ աշխատանքները ընթացած են կեդրոնական թաղամասի` կաթողիկոսական 5-րդ դարու պալատի արեւմտեան եւ արեւելեան հատուածներուն մէջ: «Պեղումներ են իրականացուել նաեւ հարաւային բուրգի շրջանում, կաթողիկոսական պալատի հարաւ-արեւմտեան հատուածում, որի արդիւնքում բացուել է վաղ երկաթի դարաշրջանի թրծման վառարան` երկու օդամուղներով:

12.11.13

Պետական Եկամուտների Կոմիտէի նոր անակնկալը, կամ ինչքան շատ անուադողերի պայթիւն, այնքան մեծ եկամուտ

ՎԱՀԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
 
Ջաւախքից դէպի Հայաստանի Հանրապետութիւն անցնելիս` Բաւրայի մաքսային կէտի շէնքի պատուհաններին կը տեսնենք հետեւեալ յայտարարութիւնը. «Օգտագործուած անուադողերի ներբերումը ՀՀ արգելւում է»: Այս տողերը կարող էին ուրախացնել իւրաքանչիւր քաղաքացու` կապուած այն հանգամանքի հետ, որ օգտագործուած անուադողերը [used tires] կարող են նպաստել շրջակայ միջավայրի աղտոտմանը: Այդ դէպքում էլ բնական հարց կարող էր առաջանալ` ինչու հէնց միայն անուադողեր, եւ ոչ թէ, օրինակ, պոլիէթիլենային տոպրակներ, պլաստիկ շշեր կամ այլ իրեր:

11.11.13

Dndesian and the Music of the Armenian Hymnal

Elliot Bannister
 
Haig Utidjian inspects the writings that made a nineteenth-century code-breaker the unsung hero of Armenian church music

The speaker at this evening’s event [October 3, 2013, at the Hye Doon], the first of the academic year hosted by the Programme of Armenian Studies in London, was the researcher, choirmaster and conductor Haig Utidjian. At the beginning of this month in Echmiadzin, he informs us, the Bishops’ Synod of the Armenian Church took place for the first time in six centuries. One of the two major topics on the Catholicos’ agenda was his plans to unify the baptism rite across the Armenian Church, using a tenth-century codex as his inspiration. One of the noticeable aspects about this development, Utidjian says, was the sheer absence of hymns in the ceremony. 

10.11.13

Արքմենիկ Նիկողոսեան. «Գրաքննադատի խօսքը երկխօսութեան չի վերածւում»

Կարինէ ԽՈԴԻԿԵԱՆ – Երբ յաճախակի են դառնում «ժամանակակից գրականութիւն չկայ», «կարդալու բան չկայ», «լաւ գրող չկայ», իսկ ոմանք սկսում են մատների վրայ հաշուել, իրենց կարծիքով, իսկական գրողներին, չէ՞ք կարծում, որ թէկուզ չափազանցուած, բայց ինչ-որ տագնապ կայ: Գուցէ ժամանակակից գրականութիւնը իրօ՞ք յայտնուել է հոգեւոր լուսանցքում:

9.11.13

The Perils of Bigotry

Vartan Matiossian

More than two dozen prominent Armenians in the Diaspora (essentially from the United States and Canada) have signed a statement supporting equality and justice for all in Armenia, reported "The Armenian Weekly" on November 1, 2013. Among the signatories are poet Diana Der Hovanessian, filmmaker Atom Egoyan, actor and producer Arsinée Khanjian, musician Serge Tankian, and photographer Scout Tufankjian. This array of Armenian artists, intellectuals and professionals felt moved to release this statement in the light of anti-gay legislation that was recently proposed, and later withdrawn, in Yerevan.

8.11.13

Նամակ «Գրական Թերթ»ի խմբագրութեան

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
 
Այս նամակը գրուած է Հայաստանի Գրողներու Միութեան վերջին արտահերթ համագումարէն (Հոկտեմբեր 20) անմիջապէս ետք եւ յանձնուած «Գրական Թերթ»ին՝ առ ի հրատարակութիւն, սակայն մինչեւ օրս մնացած է անտիպ։ Կը հրատարակենք զայն իր ճիշդ ախտաճանաչումներուն եւ դիպուկ արտայայտութիւններուն համար։ Թերեւս պատմական-քաղաքական հիմքերով կարելի է վիճիլ որ «Արցախը, փաստօրէն, Սփիւռք է», բայց եթէ հաշուի առնենք վերջին տարիներուն զարգացած «տեղայնական» անտեղի բանակռիւները՝ «երեւանցի-ղարաբաղցի» եւ նման հարցերու պարագային, այս հաստատումն ալ մտածելու տեղի կու տայ։
Ի դէպ, մենք ալ Երեւան կը գտնուէինք այդ օրերուն եւ սկիզբը մտածեցինք համագումարին ներկայ ըլլալ առ ի հետաքրքրութիւն, բայց, կանխատեսելով տեղի ունենալիք կագ ու կռիւը, որոշեցինք մեր ժամանակը չվատնել։ Մասնակիցներու անձնական վկայութիւնները, նոյն գիշերուան հեռատեսիլի հաղորդումները եւ յաջորդ օրերու լրագրական տեղեկատուութիւնները մեզ համոզեցին, որ մեր որոշումը ճիշդ էր. նախընտրելի էր երեւանեան ոսկի աշունը վայելել եւ Էրեբունիի թանգարանը այցելել, քան թէ սփիւռքահայերու հանդէպ անբարեացակամ ու անհանդուրժելի ելոյթներու ականատես ըլլալ՝ «ընտրազանգուած» ըլլալու կամ «արտասահմանում առօք-փառօք ապրեն ու մեր հարցերը որոշեն» նախնամիտ պատրուակներու լոյսին տակ...։

Hamazkayin Announces 2nd Annual Tölölyan Prize in Contemporary Literature

The Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of Eastern United States recently began to accept submissions for its second annual Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature. This year, two prizes will be awarded—one for Armenian-language submissions and one for English-language submissions. 

7.11.13

Levon Saryan Encounters Shooter at LAX

Tom Vartabedian
 

What started out as a routine flight home turned into a nightmare for Dr. Levon A. Saryan.
The Armenian activist was returning home from Los Angeles International Airport (LAX) over the weekend after visiting his mom when he came face-to-face with a terrorist pointing an assault rifle in his face.
 “You TSA?” barked the shooter.
A petrified Saryan shook his head no, and his life was spared.

6.11.13

Ո՞վ է Հայաստանում խժդժութիւն ուզում

ՄԱՐԻԵՏԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
 

Երէկ, կարելի է ասել, անհասկանալի իրադարձութիւններ տեղի ունեցան Ազատութեան հրապարակում եւ նրան մերձ տարածքում: Մերոնք սկսել են ինչ-որ օտարամուտ տօներ նշել ու ըստ դրանց բովանդակութեան` «լոճուել»: Երէկ նոյնպէս այդ կարգի մի օր էր, որն աշխարհում կոչւում է Անոնիմուսների օր, երբ դէմքերը զանազան դիմակներով ծածկած մարդիկ, եթէ հաւէսները տեղն են լինում, աշխարհի կառավարիչներից արդարութիւն են պահանջում: Չգիտես ինչու այդ տօնի առաջամարտիկը երէկ դարձել էր ոչ անյայտ Շանթ Յարութիւնեանը` մի խումբ կողմնակիցներով երթ անելով Ազատութեան հրապարակից դէպի Մաշտոցի պողոտայ: Մինչեւ երթը` Շանթ Յարութիւնեանն իր խօսքում նշում էր, թէ պէտք է իշխանութիւններից ազատուել, որ երկիրը «դզուի», ընդհանրապէս` այդ կարգի այլ մտքեր էր յայտնում իր ոճով, որը, կարծում ենք, շատերին, այդ թւում` մեր բարձր պաշտօնեաներին անծանօթ չէ, քանի որ Շանթին նրանցից շատերն անձամբ են ճանաչում: Իսկ ժամը 17:00-ի սահմանում սկսուեց երթը: Շ. Յարութիւնեանը մի քանի տասնեակ մարդկանց եւ իր որդու հետ շարժուեց դէպի Մաշտոցի պողոտայ` նաեւ ձեռքներին փայտեր ունենալով, որոնք, ըստ Յարութիւնեանի, պաշտպանական նպատակներով էին վերցրել: Ինչ-որ մի պահ երթի մասնակիցները երբ ցանկացան կտրել Մաշտոցի պողոտան երթեւեկելի մասից, բաւական ստուար ոստիկանները սկսեցին արգելել դա, քաշքշուկ եւ հրհրոց սկսուեց: Այդ ընթացքում պայթուցիկ նիւթեր են շպրտուել ոստիկանների ուղղութեամբ:

"Gasoline" Revolution in Yerevan?

Violence erupted on Mashtots Avenue in Yerevan on Nov. 5 as dozens of protesters clashed with police. The demonstration was sparked by a call for revolution by activist Shant Harutyunyan.
As over a hundred protesters gathered to embark on what police say was an “unauthorized” march to the Presidential Palace, they encountered resistance by law enforcement officials. Some of the activists hurled small gas-filled bottles that exploded upon impact. Others swung wooden batons at officers. Reportedly, up to 200 law-enforcement officials—including Special Forces and SWAT teams—were deployed to the scene. Some 20 activists were arrested, including Harutyunyan, while around ten police officers suffered injuries.

5.11.13

Dozens Detained In Yerevan After "Revolution" Bid

Hovannes Movsisian

A maverick Armenian opposition activist and more than three dozen of his supporters were detained in downtown Yerevan on Tuesday [November 5, 2013] in violent clashes with riot police that followed what he called an attempt to carry out an anti-government “revolution.”

Islamized Armenians in Turkey Represent Age-Long Assimilation Policy

The Islamization of Armenians in Turkey is the product of a long-term and systematic political strategy of assimilating and Turkifying the Armenian community, according to documents from the late Ottoman era, said Taner Akçam, a Turkish-German historian and sociologist, at the Conference on Islamized Armenians held in Istanbul over the weekend, Today’s Zaman reports.

Islamized Armenians: Coming to Grips With a New Reality

Hrant Gadarigian
 
Over the centuries, untold numbers of Christian Armenians have converted to Islam. The vast majority have done so under various degrees of pressure and given the exigencies of the time.
While relatively subtle on occasion, the imperative to convert to a religion mostly regarded as the faith of the “enemy” was often clear-cut – convert or perish.
Over the past decade or so, a new sub-grouping of Armenians, either called Islamized of Muslim Armenians, has come to the fore.

4.11.13

Is This How Our Free and Independent Armenia Should Be?

Michael Mensoian
 
Let’s begin by saying that we are proud to have a free and independent Armenia. That our country has been able to survive a brutal baptism, overcoming the devastating Spitak earthquake in 1988 during the waning days of the Soviet Union and the catastrophic collapse of its economy when the Bolshevik’s socioeconomic experiment in state building self-destructed. It was an experiment that ignored accepted economic principles and the inextinguishable desire and determination of captive ethnic people to maintain their unique cultures. In addition to these significant obstacles, from its very inception Armenia was caught between its dependence on Moscow and its interest in strengthening its relationship with the West.

2.11.13

In Midst of Syrian War, Giant Jesus Statue Arises

Diaa Hadid
 
In the midst of a conflict rife with sectarianism, a giant bronze statue of Jesus has gone up on a Syrian mountain, apparently under cover of a truce among three factions in the country's civil war.
Jesus stands, arms outstretched, on the Cherubim mountain, overlooking a route pilgrims took from Constantinople to Jerusalem in ancient times. The statue is 12.3 meters (40 feet) tall and stands on a base that brings its height to 32 meters (105 feet), organizers of the project estimate.
That the statue made it to Syria and went up without incident on Oct. 14 is remarkable. The project took eight years and was set back by the civil war that followed the March 2011 uprising against President Bashar Assad.

1.11.13

«Նորավանք»ով թելադրուած խոհեր եւ Հոկտեմբեր 27ի յատկանշական թուականը

Ժ.Չ.

Մեր այս թիւով կը ներ­կա­յաց­նենք «Նո­րավանք» Գի­տակրթա­կան հիմ­նադրա­մի հայագիտական կեդ­րո­նէն, Վահ­րամ Հո­վեանի վեր­լուծու­մը Սփիւռքի վե­րաբե­րեալ, վերնագրուած՝ «Հայ­կա­կան Սփիւռքի փո­խակեր­պումը՝ մար­տահրա­ւէր­ներ եւ հնա­րաւո­րու­թիւններ»։
Որ­պէս Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան կա­ռավա­րու­թեան խորհրդա­տու ռազ­մա­վարա­կան գի­տահե­տազօ­տական կեդ­րոն, պէտք է յի­շել որ Սփիւռքի վե­րաբե­րեալ ՀՀ կառավարու­թեան քա­ղաքա­կան կարգ մը վեր­լուծումներն ու որ­դեգրած քա­ղաքա­կան ուղեգիծե­րը, իրենց ար­տա­յայ­տութիւնն ու գոր­ծադրու­թիւնը կը ստա­նան ուղղա­կի նշեալ կեդ­րո­նի ու­սումնա­սիրու­թիւննե­րէն։ «Նոր Յա­ռաջ» ան­ցեալին անդրա­դար­ձած է անոր գործունէու­թեան, ար­տատպած՝ կարգ մը ու­սումնա­սիրու­թիւններ, որոնք հե­տաքրքրա­կան են ու լու­սա­բանող։

Հայկական Սփիւռքի փոխակերպումը. մարտահրաւէրներ եւ հնարաւորութիւններ

ՎԱՀՐԱՄ ՀՈՎԵԱՆ
Ցեղասպանութեան հետեւանք հանդիսացող հայկական սփիւռքը տասնամեակների ընթացքում ենթարկուել է որոշակի փոխակերպման` կապուած նրա ներսում տեղի ունեցող «ժողովրդագրական» տեղաշարժերի հետ: Այդ փոխակերպման ըմբռնումը կարեւոր նշանակութիւն ունի ինչպէս մարտահրաւէրներին դիմագրաւելու, այնպէս էլ ընձեռուած հնարաւորութիւններից առաւելագոյնս օգտուելու տեսանկիւնից:

31.10.13

The Armenian Obsession with Churches

Raffi Bedrossyan
 

When someone visits Armenia for the first time, the tour itinerary invariably includes a multitude of churches and monasteries. Modern Armenia is the land of churches.
Historic Armenia in Anatolia was also a land of churches, with nearly 4000 churches and monasteries. The Van Lake region alone had over 300 churches. The ancient City of Ani, dubbed the City of 1001 Churches, contained 40 churches.
We are proud of our churches, awed at their architectural beauty and intricate construction techniques, amazed at their settings perched on inaccessible mountaintops.

30.10.13

Iran: Dispute with Azerbaijan Over Polo

Rick Gladstone
 
Iran said Monday that it would oppose attempts by Azerbaijan to officially register polo with the United Nations as a purely indigenous sport, arguing that polo is an international game and Azerbaijan has no right to claim that it originated there. The official Islamic Republic News Agency quoted Mohammad-Ali Najafi, the head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization [ICHHTO], as saying in a letter to Unesco that “Iran strongly requests the rejection” of Azerbaijan’s application to register polo — which both nations call chogan — as an entry on the Intangible Cultural Heritage of Humanity list. (*)

29.10.13

Nation-Building is Not a Spectator Sport

Maria Titizian
 
A friend who recently returned from abroad conveyed that many Armenians in the Diaspora are frustrated and fed-up with the shenanigans of our government. They are tired of hearing about corruption, monopolies, poor governance, rigged elections and an overall lack of vision and policy.
National pride it seems is eroding, after all, no one wants to be associated with a country that is failing its people and its potential. That frame of mind, if it is true, is not only troubling, it is also counter-productive to the work at hand. Living and working thousands of miles away from Armenia probably makes it much easier to disengage from the processes necessary for nation-building but no one said it was going to be easy.

28.10.13

Արա Սարաֆեան. «Պէտք է Թուրքիոյ մէջ ապահովենք Սփիւռքի ներկայութիւնը»

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
 
Հարցում - Լոնտոնի «Կոմիտաս» հիմնարկի տնօրէնն էք։ Ինչպէ՞ս հիմնուեցաւ «Կոմիտաս» հիմնարկը։
Արա Սարաֆեան - Միացեալ Նահանգներու մէջ աշակերտական խմբակ մը ունէինք եւ կ՚ուզէինք Սուրէն Աբրահամեանի յուշերը տպագրել եւ երբ գիրքը պատրաստուեցաւ հիմնեցինք «Կոմիտաս» հիմնարկը ու հրատարակեցինք հատորը։ Այնուհետեւ նկատի ունենալով հիմնարկի յաջողութիւնները իմ նախաձեռնութեամբ Ցեղասպանութեան վերաբերեալ վաւերագրական փաստաթուղթերու շարք մըն ալ հրատարակեցինք (Մորկընթաուի օրագրութիւնը, եւայլն) եւ կամաց-կամաց ընդարձակուեցաւ աշխատանքը։ Հրատարակած ենք օրինակ Մարկ Նշանեանի կամ Ռիթա Սիւլահեանի գործերը…։ Ժամանակի ընթացքին պզտիկ գումար մըն ալ ապահովելով կրցանք գոցել մեր ծախսերը։ Հիմնարկի կազմակերպչական կորիզը իմ հսկողութեամբ հոս՝ Լոնտոն կը գտնուի եւ պետութեան մօտ պատասխանատուն ես եմ։

27.10.13

La enseñanza de la lengua armenia en el nivel secundario: Colegio Armenio Jrimian

Julieta Puppo
 
El objetivo primordial de nuestra institución es el de consolidar la identidad nacional y armenia a través de la educación, entendiendo por ésta, el desarrollo de las potencialidades creativas del ser humano en la interacción con los otros.
Compartiendo la noción de que el acceso al saber en general, a través de una lengua, crea espacios de democratización social y cultural (Armendáriz y Ruiz Montani, 2005: 21), procuramos brindar a nuestros estudiantes la posibilidad de reconocer y valorar el aprendizaje de la lengua armenia como aspecto constitutivo de la identidad del pueblo armenio y como instrumento de crecimiento personal y de llegada a otros, para construir una visión más amplia de un mundo multicultural.

26.10.13

Նորվան արք. Զաքարեան եւ Թեմական Խորհուրդին ճշմարտութիւնը խոստովանելու վախը

Ժ.Չ.

Մին­չեւ Հոկ­տեմբե­ր 19ի Թե­մական Պատ­գա­մաւո­րական Ժո­ղովի (ԹՊԺ) նիս­տը, Նոր­վան Սրբա­զանին հրա­ժարա­կանին պատճառը կը ներ­կա­յացուէր իբր անձնա­պէս նուաս­տա­ցու­մը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րեգին Բ.ի կող­մէ։ Ոչ ոք հար­ցա­կանի կ՚են­թարկէր Թե­մական Խոր­հուրդի (ԹԽ) կրա­ւորա­կանու­թիւնը այս խնդրին կա­պակ­ցութեամբ։ Սա­կայն ահա՛ Սրբա­զանը ի՛նքը վերջապէս հար­ցը կ՚ար­ծարծէ իր հրա­ժեշ­տի պա­հուն ու զար­մանք կը յայտնէ ԹԽ-ի անդամներու «ճշմար­տութեան խոս­տո­վանու­թենէն խու­սա­փու­մէն». կը մէջ­բե­րենք՝ «Ո՛չ ցա­սում, ո՛չ գան­գատ, բայց սա­կաւիկ մը այս վեր­ջերս զար­մա­ցած եմ ի տես Թե­մական Խորհուրդի կե­ցուած­քին՝ Տէր Վա­չէի դրա­մական հար­ցե­րուն վե­րաբե­րեալ։ …Տէր Վա­չէն Ամերիկա­հայոց հե­ռատե­սիլէն ելոյթ կ՚ու­նե­նայ, Սար­գիս Պե­տոյեան Nouvelle d'Arménie-ի մէջ Տէր Հօր պա­հակու­թեան մա­սին ան­ճիշդ տե­ղեկու­թիւններ կը հա­ղոր­դէ, Խորհրդի ան­դամնե­րէն ո՛չ մէ­կը կ՚ար­ձա­գան­գէ, սրբագ­րե­լու պա­տաս­խա­նատ­ուութիւ­նը չի ստանձներ, միւս կող­մէ անտե­ղի դի­ւանա­գիտա­կան զգու­շա­ւորու­թիւն մը կը ցու­ցա­բերէ, խու­սա­փելու հա­մար ճշմարտութեան խոս­տո­վանու­թե­նէն»։

Նորվան արք. Զաքարեանի հրաժեշտի խօսքը Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին

Հոկտեմբեր 19, 2013ին գումարուած է Ֆրանսայի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի արտակարգ նիստը՝ Մարսէյլի Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ։ «Նոր Յառաջ» հրատարակած է հրաժարեալ Նորվան արք. Զաքարեանի հրաժեշտի խօսքը նիստին ընթացքին.
 «Տրուած ըլ­լա­լով այս ժո­ղովին շուրջ ստեղ­ծուած հե­տաքրքրու­թիւնը, մա­նաւանդ Նոր­վան Սրբա­զանին հրա­ժեշ­տի խօս­քին ստեղ­ծած յու­զումնա­լից պա­հը՝ մաս­նա­կից 50էն 60 անդամներուն մօտ, կը հրա­տարա­կենք անոր ար­տա­սանած խօս­քե­րը՝ բաժ­նե­կից ընե­լու համար մեր ըն­թերցող­նե­րը ներ­կայ հանգրուանին տի­րող խիստ կա­րեւոր ան­ցուդար­ձե­րուն, որոնց ճիշդ ըմբռնու­մը ճամ­բայ պի­տի հար­թէ Ֆրան­սա­յի թե­մին վա­ղուան նախաձեռնութիւններուն։

Բացատրողագիր ի մասին Նորվան արք. Զաքարեանի հրաժարման

Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Նորվան արք. Զաքարեանը Յուլիս 29, 2013 թուակիր բացատրողագիր մը յղած էր Էջմիածնի Գերագոյն Հոգեւոր խորհուրդին, որ Յուլիս 30-31ին կոչուած էր քննելու Սրբազան Հօր հրաժարականը։ «Նոր Յառաջ» զայն լոյս ընծայած է իբր պատմական փաստաթուղթ եւ իբր լրացուցիչ նիւթ Նորվան Սրբազանի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին արտասանած խօսքին, որուն ընթացքին պատգամաւորներ պահանջած են որ այդ բացատրողագիրը ընթերցուի։

25.10.13

Carta abierta al rector de la Universidad del Salvador (USAL)

Eduardo A. Karsaclian
 
Sr. Rector,
Soy el Lic. Eduardo Karsaclian, y me dirijo a Usted en esta Carta Abierta, como profesor de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad desde 1992 en materias de Historia de Armenia, su cultura y su religión.
Con gran tristeza me entero de la convocatoria en la Escuela de Estudios Orientales de un “Concurso de Ensayos” denominado “Qué se yo sobre Azerbaiyán”, mismo que es organizado por la embajada de ese país, al amparo de una cátedra de estudios que mantiene en la Universidad Nacional de La Plata, y que presentará una empleada diplomática de esa misión en forma personal, en la propia Escuela, ante los estudiantes de la carrera.

24.10.13

Armenian ‘Orphan Rug’ is in White House Storage, as Unseen as Genocide is Neglected

Philip Kennicott
 
The rug was woven by orphans in the 1920s and formally presented to the White House in 1925. A photograph shows President Calvin Coolidge standing on the carpet, which is no mere juvenile effort, but a complicated, richly detailed work that would hold its own even in the largest and most ceremonial rooms.

22.10.13

Հայաստանի Գրողների Միութեան նախագահ ընտրուեց Էդուարդ Միլիտոնեանը

ՄԱՆԱՆԱ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

Հայաստանի Գրողների Միութեան նախագահի ընտրութիւնը վերջերս ամենաքննարկուողն էր: Ինչպէս տեղեակ էք, նախագահի թափուր պաշտօնի համար ներկայացուել էին երեք թեկնածու` Էդուարդ Միլիտոնեանը, Դաւիթ Սարգսեանը եւ Յովիկ Յովէեանը, ինչպէս նաեւ շրջանառւում էր Կարինէ Խոդիկեանի անունը:
Մինչ աթոռակռիւ էր ընթանում, հանրութեան մի մասը պնդում էր, որ ստեղծագործական միութիւններն իրականում մեզ հարկաւոր չեն, դրանք սովետական լճացած կառոյցներ են, սակայն...

Հայաստանի Գրողներու Միութիւն. ընդհանուր իրավիճակ, այսօրուան պատկեր եւ նախագահի ընտրութիւններ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
 
Կիրակի, 20 Հոկտեմբերին,  Հայաստանի Գրողների Միութիւնը 520 գրողներով պիտի  գումարէ իր 17-րդ համագումարը: Համագումարը արտահերթ է, որովհետեւ կը կայանայ Լեւոն Անանեանի անակնկալ մահով նախագահական թափուր աթոռը լրացնելու կարեւոր  օրակարգին համար: Մինչեւ այս յօդուածին գրուիլը, ընտրութիւններուն իրենց թեկնածուութիւնը դրած էին ՀԳՄ ներկայ քարտուղար Էդուարդ Միլիտոնեան եւ  նախկին  ՀՀ  մշակոյթի նախարար Յովիկ Յովէեան, սակայն վերջին օրերուն աւելցաւ նաեւ ազգային գրադարանի նախկին տնօրէն Դաւիթ Սարգսեանի անունը:

19.10.13

«Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժնի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեան. «Զարկ տալ դպրոցին»


ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
 
Ռազմիկ Փանոսեան «Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան հայկական բաժնի տնօրէն նշանակուեցաւ Փետրուար 1, 2013ին։ Անոր ընտրութիւնը եղած է միջազգային մասնագէտներ որոնող Ligature Partners հաստատութեան կողմէ։ Ընտրուած է՝ նկատի առնելով Գանատայի մէջ իր մասնագիտական փորձառութիւնը միջազգային կազմակերպութիւններու հետ, ինչպէս նաեւ մեծ դրամագլուխ ու նպաստներ հաւաքելու եւ բաշխելու, մարդասիրական ու ընկերային դաշտէն ներս զանազան ծրագիրներու անոր վարչարարական փորձառութիւնները, լեզուներու տիրապետումը, Սփիւռքի զանազան ընկերութիւններու եւ ընդհանրապէս Հայաստանի եւ հայութեան իր ընդարձակ ծանօթութիւնը։

«Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հոգաբարձու Մարթին Եսայեան. «Նախապատուութիւն պիտի տանք արեւմտահայերէնին»

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
 
ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ինչպէս ծանօթ է, «Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը Փետրուար 1էն ունի նոր տնօրէն մը, յանձին՝ Ռազմիկ Փանոսեանի։ Վերջինիս նշանակումը ի՞նչ փոփոխութիւններ կ՚ենթադրէ Հիմնարկի գործունէութեան մէջ եւ ընդհանրապէս ի՞նչ ուղղութիւն պիտի ստանան աշխատանքները։

18.10.13

Important Archive Discovered During Excavations in Artashat


Karina Manukyan
 
Archaeologists have discovered ancient archives during excavations in Artashat, the capital city of Greater Armenia.  
Pavel Avetisyan, Director of the Institute of Archeology and Ethnography of the Armenian National Academy of Sciences and head of the excavations, told ArmInfo that two archives dating back to the first and second centuries B.C. were found during previous diggings. The third archive was found this year near a Roman-type ancient bathhouse, on the hill of Khor Virap, with a total of 850 documents. It contains exceptional information about the late period of Artashat.        

16.10.13

«Արմինիըն Ռիվիւ»ի նոր թիւն ու նոր օգնական խմբագիրը

«Արմինիըն Ռիվիւ»ի խմբագրութիւնը տեղեկացուցած է, թէ արդէն լոյս տեսած պարբերաթերթին նորագոյն թիւը (2013ի Գարուն-Ամառ), եւ թէ խմբագրական կազմը օժտուած է նոր անդամով մը՝ յանձին Դալար Շահինեանի որպէս օգնական խմբագիր: Խմբագրական կազմի միւս անդամներն են Ասպետ Գոչիկեան (գլխաւոր խմբագիր), Տիգրան Խալիկեան (վարիչ խմբագիր) եւ Վարդան Մատթէոսեան (գրախօսականներու խմբագիր)։

Taner Akcam Awarded MESA’s Prestigious Hourani Book Prize

Historian Taner Akcam has recently received the Middle East Studies Association’s (MESA) 2013 Hourani Book Prize for The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire. Akcam is the Robert Aram, Marianne Kaloosdian and Stephen and Marion Mugar Chair in Armenian Genocide Studies at Clark University.

12.10.13

Ռուդիկ Հարոյեանի յիշատակին

Ռուդիկ Հարոյեան, այնքան ալ ծանօթ անուն մը չէ սփիւռքահայութեան, թէեւ պէ՛տք է ըլլար։ Հոյակապ պարող, պարուսոյց եւ աւանդական պարերու հաւաքագրող, որ հակառակ Հայաստանի մէջ տարածուած «սովետակերտ» ժողովրդական պարի «անսաբլ»ներու աւանդոյթին, աւանդական երգարուեստը նորարարող՝ Հայրիկ Մուրատեանի հետեւողութեամբ վերագտաւ, վերարծարծեց, վերարժեւորեց, վերակենդանացուց հայկական աւանդական պարը՝ զայն զետեղելով հայկական տօներու պարունակին մէջ։

11.10.13

"Armenian Review" Appoints New Assistant Editor, Publishes Recent Issue

The Spring-Summer 2013 issue of the "Armenian Review" was published earlier this month. The most recent issue includes articles ranging from historic textual analysis to current political issues.

9.10.13

The Men from Moush

Maria Titizian
 
Developing complex models and postulating theories, writing academic papers, organizing high-level conferences and advancing policies to address some of the most pressing issues facing the Armenian nation is typically the method we employ. We discuss and analyze, argue incessantly, lose our composure in the melee of verbal and pseudo-intellectual traffic and usually end up nowhere.
One of the most crippling problems in contemporary Armenian life is the divide or disconnect between our two selves – the homeland and the Diaspora. We have yet to find the right formula that will help us to see the world and ourselves with a common vision and end game.
Sometimes the answers are so very simple. Case in point, the men from Moush.

Distance Learning Program of Armenian Studies at Yerevan State University

The Distance Learning Laboratory at Yerevan State University (YSU) announced today the launch of DistanceLearning.am—a pioneering program of English-language courses, which can be taken by anyone with access to a computer.

8.10.13

Մի խաթարէք մեր հոգեւոր տարածքները

ԼԻԼՒԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ
 
Ամիսներ առաջ, երբ Հանրային Հեռուստառադիոընկերութեան խորհրդի նախագահն Ազգային Ժողովի բարձր ամբիոնից խոստացաւ, որ մաքրելու է եթերը, ու որակապէս նոր հանրային հեռուստաընկերութիւն ենք ունենալու, գուցէ եւ մատների վրայ հաշուուող որոշ միամիտներ կամ հանրապետութիւնում մնացած վերջին լաւատեսները հաւատացին: Իսկ մի քանի օր առաջ, ինչպէս հարկ է մեզանում, «աստղային» համերգով, շամպայնով ու թիթեռնիկաֆրակաւոր յայտնի «էլիտա»յի ոսկէ ներկայութեամբ ազդարարուեց Հանրայինի նոր եթերաշրջանը:

7.10.13

Armenian Manuscripts and Early Printed Books Are to Be Auctioned on October 17 in New York

Heritage Auctions, the world's third-largest auction house, is going to represent an important collection of Armenian rare books, including three illuminated manuscripts of the Four Gospels. Excellent examples of manuscripts and early printed books in period bindings highlight Oct. 17 rare books auction in New York.

«Հերիթէյճ» աճուրդի տունը հայերէն ձեռագրեր կը վաճառէ

Աշխարհի երրորդ մեծագոյն աճուրդի տունը հանդիսացող «Հերիթէյճ Օքշընզ»ը (Heritage Auctions) յառաջիկայ Հոկտեմբեր 17ին վաճառքի պիտի հանէ հայկական եզակի ձեռագիր մատեաններ ու տպագիր հատորներ Նիւ Եորքի մէջ: Մինչեւ աճուրդին օրը, անոր կարելի է մասնակցիլ նաեւ համացանցի միջոցաւ (www.ha.com):

6.10.13

Զինանշանը շտկումների կարիք ունի

ԻՆԳԱ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
 
Նկարիչների Միութեան նախագահ Կարէն Աղամեանն ասում է, որ հայկական զինանշանն աղաւաղուած է եւ փոփոխութիւնների կարիք ունի:

Հայաստանի Հանրապետութեան պետական դրօշի Մարտիրոս Սարեանի նախագիծը

ՊԵՏՐՈՍ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակումը (28 Մայիս, 1918 թ.) կարեւոր նշանակութիւն ունեցաւ հայկական նորոգ պետականութեան կերտման գործում: Շուրջ 500 տարի հայ ժողովուրդը զրկուած էր պետականութիւնից եւ Մայիսի 28-ի ակտով հնարաւոր է դառնում նորովի կերտել պետական կառոյցներն ու խորհրդանիշները:

5.10.13

Ղարաբաղցի «տատիկն ու պապիկ»ը «երիտասարդացած» են

ԼՈՒՍԻՆԷ ՄՈՒՍԱՅԷԼԵԱՆ

Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանիշը իր տեղադրումէն 46 տարի ետք պաշտօնապէս բացուեցաւ: «Մենք ենք, մեր լեռները» կոչուող յուշարձանը, որ փաղաքշօրէն կ՚անուանուի նաեւ «Տատիկ-պապիկ», կառուցուած է խորհրդային տարիներուն։ Քանդակագործը Սարգիս Բաղդասարեանն է։

Մենք ենք մեր լեռները

ՅԱՐՈՒԹ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Արդի ժամանակներուն  տեսական միջոցներու բազմացումով, քաղաքներ կամ երկիրներ աւելի հեշտ կը ճանչցուին իրենց իւրահատուկ  խորհրդանիշներով: Այսպէս, օրինակի համար ճարտարագէտ Կիւստաւ Էիֆէլ իր աշտարակով պաշտօնապէս կնքած է ոչ միայն Փարիզը կամ Ֆրանսան, աւելին՝ հեղինակին ստեղծագործութիւնը եզակիօրէն անմահացած է իր իսկ ազգանունով:

4.10.13

Armenian Church, Survivor of the Ages, Faces Modern Hurdles

David M. Herszenhorn
 
ECHMIADZIN, Armenia — In this ancient city, tucked in a valley that has witnessed the rise and fall of empires, King Tiridates III converted to Christianity and declared Armenia to be the world’s first Christian state. The year was 301, more than a decade before the Emperor Constantine put Rome on a similar path.(1)      

3.10.13

Commemorating Genocide in a Post-Genocide Denialist Habitus

Ayse Gunaysu
 
Dilara Balcı, in her book that gives a detailed account of how non-Muslims were represented in the Turkish film industry until the 1980’s, tells an anecdote that elucidates a great deal the environment in which Armenians, the descendants of genocide survivors, in Turkey led their lives.

2.10.13

So You Want to Be a Toastmaster? (Or What’s da Matta, Tamada?)

Bedros Afeyan
 
Might as well ask: So you want to be an adult male Armenian? For which of us can escape the challenge of being a gregarious host, master of ceremonies, Johnny on the spot entertainer, when called upon by tradition, dates and events, relatives and loved ones, demanding a prolonged chain, seemingly endless, of self-avoiding, lyrical toasts, a troubadour’s troubled soul spilled forth with slicked back wine, cognac, whiskey, glass half full, half empty, tug of war, that is ours to bear for millennia, if not more?

1.10.13

David Nalbandian confirmó su retiro del tenis profesional

David Nalbandián, el último bastión de la Legión, anunció hoy su retiro en una conferencia de prensa. A los 31 años, el cordobés confirmó que dejará el tenis profesional. El Rey David jugará su partido despedida ante Rafael Nadal, en el encuentro de exhibición del sábado 23 de noviembre, en La Rural. "Es un día triste, pero el hombro no me da", lamentó Nalbandian, quien llegó a estar en el puesto 3 del ranking mundial. Así es como decidió terminar con su carrera.

«Մեր երդում»ը այլեւս պարտադիր չէ Թուրքիոյ փոքրամասնութեանց դպրոցներուն մէջ

Թրքական ազգայնամոլ բովանդակութեամբ «Մեր երդում»ի ամէն առաւօտ արտասանութիւնը պարտադիր էր Թուրքիոյ բոլոր դպրոցներու աշակերտութեան համար, ներառեալ՝ ազգային փոքրամասնութեանց վարժարաններուն:

29.9.13

Armenian Apostolic Church to canonize Genocide victims

The Episcopal Conference of the Armenian Apostolic Church, held from September 24-27 at the Holy See Echmiadzin and attended by 62 archbishops and bishops, discussed the issue of restoring the tradition of beatification and beatifying the victims of the Armenian Genocide.

Եպիսկոպոսաց Ժողովը եզրափակեց իր աշխատանքները

Մայր Աթոռ Ս. Էջիմածինի մէջ գումարուած Եպիսկոպոսաց Ժողովի դիւանը Սեպտեմբեր 27ին տարածած հաղորդագրութեան մէջ ամփոփած է ժողովի աշխատանքները:

28.9.13

Word Atrocities: Of Little Phrases and Great Crimes

Vartan Matiossian

Like the genocide of the Armenians before it, and the genocide of the Cambodians which followed it—and like too many other such persecutions of too many other peoples—the lessons of the Holocaust must never be forgotten.
–Ronald Reagan (1981)(1)

I brought up matter of Holocaust Museum. It seems someone has approved a room dedicated to 1915 massacre of some Armenians by the Turks. I’m against it but don’t know what we can do.
–Ronald Reagan (1988)(2)

27.9.13

Armenia: el paraíso en las montañas

Pablo Benítez

Mística, orgullosa de su cultura ancestral y encantadora a los ojos –y el alma–, Armenia es un destino cautivante aun para aquellos cuyo apellido no termina en ian

Pequeña y montañosa rodeada de gigantes. Ancestral y sobreviviente. Culta y mágica. Armenia lo tiene todo para ser un destino soñado. Lo afirmo después de haber estado en su capital, Erevan, durante 37 días. De respirar su magia. De embelesarme con su silueta. De maravillarme con su gente. De cautivarme con su cultura.  Lo primero que regala Armenia es la imponencia del Ararat apenas uno se baja del avión. La montaña pequeña y la mayor, de 5.165 metros de altura, un volcán inactivo desde 1840 con nieve en el pico a pesar de que ya es verano y que el calor nunca bajará de los 30 grados.  

26.9.13

Գարլոս Մենեմը հայ չէ՛

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
 
«Ազգ»ի Սեպտեմբեր 24-ի թիւին մէջ կարդացինք Մ.Խ. ստորագրութեամբ «Տարբեր երկրների հայկական ծագմամբ նախագահներ» գրութիւնը, որուն նիւթը, կ՚ըսէ հեղինակը, «քաղել ենք սոցիալական ցանցերից»: Յօդուածին հեղինակը (կ՚ենթադրենքՙ թերթի վաստակաւոր լրագրողներէն Մարիետա Խաչատրեանը) ներկայացուցած է Լիբանանի երկու, Սուրիոյ մէկ, եւ Արժանթինի մէկ նախագահ, որոնց հայկական ծագում վերագրուած է: Ան կը յայտնէ, թէ այդ նոյն աղբիւրներուն յիշած ու Լիբանանի երբեմնի նախագահ Քամիլ Շամունին վերագրուած հայկական ծագումը շինծու է:

25.9.13

Armenian Studies and Truth

Armenian studies, like all other scientific disciplines, should have as a starting point and as its aim disclosing truth. As a true reflection of the Armenian national image, Armenological truth demands a thorough approach to all topics and subjects that constitute the Armenian space. A holistic examination of topics and of various facets is needed.

Հայագիտութիւնը եւ ճշմարտութիւնը

Հայագիտութիւնը, գիտական բոլոր ասպարէզներուն նման, պարտի իբր մեկնակէտ եւ վախճանակէտ ունենալ ճշմարտութեան բացայայտումը։ Եւ քանի որ հայագիտութիւնը կը հանդիսանայ հայ ժողովուրդի ազգային դիմագիծին ճշմարիտ արտացոլումներէն մին, ապա հայագիտական ճշմարտութիւնն ալ կը պահանջէ լիարժէք մօտեցում՝ հայ կեանքը կազմաւորող բոլոր կալուածներուն եւ նիւթերուն` բոլոր երեսակներով։

24.9.13

First Bishops’ Synod in 600 Years Commences in Etchmiadzin

On September 24, 2013, His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, and His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, presided over the commencement of a Bishops’ Synod of the Armenian Church at the Mother See of Holy Echmiadzin, the first such congregation in 600 years. The Synod called together 62 archbishops and bishops (from a total of 75) from the church dioceses in Armenia and all around the world. They are due to discuss a number of theological and ecclesiastical issues over four days of meetings.

Այսօր կը սկսուի Եպիսկոպոսաց Ժողովը

ՇԱՀԷ ՎՐԴ. ԱՆԱՆԵԱՆ
Հայաստանեայց Եկեղեցում առկայ հիմնախնդիրների, բարեկարգութեան ու դրանց լուծման եւ իրականացման ճանապարհների մասին խօսւում է արդէն մէկ հարիւրամեակից աւելի: Այդ հարցին ընդառաջ դեռեւս 20-րդ դարասկզբից գումարուել են բազմաթիւ մեծ ու փոքր ազգային եկեղեցական ժողովներ, հաւաքներ, տրուել են որոշակի լուծումներ, բարձրացուել են հիմնահարցեր... Բաւական է յիշել Մկրտիչ Ա. Խրիմեան կաթողիկոսի օրօք 1906 թ. գումարուած ժողովի առաջացրած խանդավառութիւնը, հակասական զգացումները, քննադատութիւններն ու երբեմն էլ հիասթափութիւնները: Այնուամենայնիւ, հակառակ կիրառուած ու կիրառուող բոլոր ջանքերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կրկին կարիք ունի նմանատիպ ժողովի, որի գումարման աւանդոյթն ու ակունքները հասնում են ընդհուպ Ա. դարի կէս, երբ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալներն իրենք էլ, զգալով եկեղեցում առկայ հիմնահարցերի լուծման անհրաժեշտութիւնը, համատեղ որոշում կայացնելու նպատակով ժողով գումարեցին: