26.9.15

Be the Change You Want to See in Armenia

Mary Matosian

As descendants of Armenian Genocide survivors, many of us in the diaspora have built our identities and ideologies around the issue of demanding justice, truth, and reparations for this crime. As the Centennial approached, Armenians worldwide put forth the important question of what to do beyond April 24th, 2015. Many people spoke of continuing the global effort to gain justice for the genocide, while others emphasized renewed efforts to strengthen Armenia.
As I see it, we can continue to demand justice for  the genocide and build Armenia, thereby helping our fellow men and women in a country that we call our own. Like all nations, we have a multitude of challenges. It would be shortsighted for a nation of people to focus on just one problem area. One does not and should not exclude the other. We need to come together collectively and decide what course we’re going to take and where we want to be 100 years from now.

16.9.15

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրները» գիտաժողովը

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ


Յուլիս 29-30ին, Երե­ւանի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Արեւմտա­հայե­րէնի եւ արե­ւելա­հայե­րէնի մերձեցման խնդիր­նե­րը» խո­րագ­րեալ գի­տաժո­ղովը, Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւննե­րու Ազ­գա­յին Ակա­դեմիայի նա­խագա­հու­թեան նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ, կազ­մա­կեր­պութեամբ՝ Սփիւռքի նա­խարա­րու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ակա­դեմիա­յի «Հրա­չեայ Աճա­ռեան» լե­զուի հիմ­նարկի։

5.9.15

Confronting Challenges: To Be an Armenian Feminist in Turkey

Hrant Galstyan
 
Lerna Ekmekcioglu is McMillan-Stewart Associate Professor of History and Women and Gender Studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT). She earned her bachelor’s degree at Boğaziçi University in Turkey and master’s and PhD degrees from New York University. Lerna has authored a range of articles about ethnic and religious minorities, genocide, Armenian community in post-genocide Turkey, concentrating on the gendered perspective. In 2006, she co-edited “A Cry for Justice: Five Armenian Feminist Writers from the Ottoman Empire to the Turkish Republic (1862-1933)” in Turkish, with Melissa Bilal. At the end of this year her second book, “Recovering Armenia: Limits of Belonging in Post-Genocide Turkey” will be published.
In August, during her stay in Yerevan, Lerna participated in a panel organized by the AUA and presented her work on the Ottoman Turkish policies of transferring women and children from Armenian to Muslim contexts and the post-war Armenian policies in Constantinople towards retrieving the kidnapped women and their children born of rape. Hetq spoke with L. Ekmekcioglu about her work on genocides and feminism.