21.4.11

Շնորհակալ ենք քեզ՝ Ուրուկուայ

Ռ. ՄԱԼԱՔԵԱՆ
 
Արդ­եօ՞ք գի­տէք, որ աշ­խար­հում Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեա­նը նուիր­ուած թո­ղարկ­ուել է ընդամէ­նը չորս փոս­տա­յին նա­մա­կա­նիշ:
Ու­րուկ­ուայն առա­ջին պե­տու­թիւնն է, որի Խորհր­դա­րա­նը 45 տա­րի առաջ պաշ­տօ­նա­պէս ճանա­չեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: 1965 թ. Ու­րուկ­ուա­յի Խորհր­դա­րա­նը թիւ 13226 օրէն­քով իր հա­մե­րաշ­խու­թիւնն է յայտ­նել հայ ժո­ղովր­դին` իր իրա­ւունք­նե­րի վե­րա­կանգն­ման հա­մար տա­րուող պայ­քա­րում:
20-րդ դա­րի ըն­թաց­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թեա­նը նուիր­ուած առա­ջին եւ մի­ակ նա­մա­կա­նի­շը տպագր­ուել է Ու­րուկ­ուա­յի պե­տու­թեան փոս­տի կող­մից 1971թ. (*), որը պատ­կե­րում է Ծիծեռնակա­բեր­դում 1915թ. Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նող յուշակոթողը:
21-րդ դա­րի առա­ջին տաս­նամ­եա­կում հրա­տա­րակ­ուել է եւս 3 նա­մա­կա­նիշ` եր­կու­սը Ցեղասպա­նու­թեան 90-ամ­եա­կի առի­թով` 2005թ. Հա­յաս­տա­նի եւ դարձ­եալ Ու­րուկ­ուա­յի կողմից: Չոր­րոր­դը, որը պատ­կե­րում է Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­կո­թո­ղը, փոս­տա­յին շրջանառութեան մէջ է դր­ուել 2007թ. Հոկ­տեմ­բե­րի 9-ին Հա­յաս­տա­նի փոս­տի կող­մից:
Ո՞ւր են մեր բա­րե­կամ միւս պե­տու­թիւն­նե­րը` ես էլ այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը չգի­տեմ:

«Գանձասար», Ապրիլ 15, 2011
(*) Ծանօթ. «Armeniaca-Հայկականք»ի.- Թուագրումը սխալ է։ Յօդուածագիրը շփոթի մատնուած է դրոշմաթուղթին վրայ տպուած «71» թուականէն։ Հաւանաբար սպաներէնին տեղեակ չըլլալով, ան չէ նշմարած, որ դրոշմաթուղթին վրայ գրուած է «71 aniversario Genocidio Armenio 1915-1986» («Հայկական Ցեղասպանութեան 71ամեակ՝ 1915-1986) ։ Դրոշմաթուղթը, արդարեւ, թողարկուած է 1986ին։

No comments:

Post a Comment