26.4.16

GEICO Skytypers Issues an Apology: ‘We Clearly Did Not Understand What We Were Promoting'

On Wednesday, April 20, 2016 afternoon, many New Yorkers were surprised to see pro-Turkey and Armenian genocide denial propaganda written in the sky over the Hudson River. The skywriting featured messages such as "101 years of Geno-lie," "Gr8 ally = Turkey," "BFF = Russia + Armenia," and "FactCheckArmenia.com." The aerial stunt was part of a campaign by the denialist website Fact Check Armenia. GEICO Skytypers has issued the following apology.

On the Road to Exile: 100 Years Later in Kayseri

Aris Nalci
 
As we begin
Some people look for their stories at their desks, others among the pages of history. For some, history consists of experience and memories, while for others it consists only of measurable figures and numbers found in documents.
In this series, I will explain how Armenians were massacred and expelled from their homes, in the language of those who survived and those who were left behind. Empty houses, stone walls, mills that no longer turn, and fountains that have been running alone for 100 years will explain to us how Armenians lived on this land. With respect to the work of national and international historians, which we see on TV and in the media every April, local historians, performing “micro-historical” studies, will explain the story of the Armenians to us here.

24.4.16

The United States Museum of Holocaust Kitsch

David Rieff
 
The historian Tony Judt once recalled that during a visit to Berlin’s Memorial to the Murdered Jews of Europe, he saw “bored schoolchildren on an obligatory outing [playing] hide-and-seek among the stones.” He argued, “When we ransack the past for political profit — selecting the bits that can serve our purposes and recruiting history to teach opportunistic moral lessons — we get bad morality and bad history.” To which one should add: We also get kitsch. 

23.4.16

Յիշողութիւն եւ կամաւոր մոռացում

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
 
Այս Ապրիլին համազգային երկու թէժ հարցեր ցցուած են ամենայն ուժգնութեամբ հայկական քաղաքական օրակարգին վրայ. առաջինը՝ 100րդ տարելիցին վաղորդայնին՝ Ցեղասպանութեան ոգեկոչումներուն յարատեւութիւնը, կենսունակութիւնը, ապագան. եւ երկրորդը՝ Արցախի կնճիռը ազերական յարձակումներու բերումով։

22.4.16

GEICO-Sponsored Company Put a Sky Message Above NYC Denying Turkey’s Genocide of Armenians

 Jay Cassano

On Wednesday, April 20, 2016 afternoon, many New Yorkers were surprised to see pro-Turkey and Armenian genocide denial propaganda written in the sky over the Hudson River. The skywriting featured messages such as "101 years of Geno-lie," "Gr8 ally = Turkey," "BFF = Russia + Armenia," and "FactCheckArmenia.com." The aerial stunt was part of a campaign by the website Fact Check Armenia, which denies that the genocide of Armenians by the Ottoman Empire took place, contrary to the consensus of historians.

21.4.16

Turkey on the hunt for skull of great Ottoman architect Mimar Sinan

Sibel Hurtas
Translated by Sibel Utku Bila
 
Earlier this month, Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu brought up an intriguing issue about Mimar Sinan, the 16th-century chief architect of the Ottoman Empire, whose ethnic roots have long been the subject of debate. In an infamous episode in the 1930s, the great master’s skull was exhumed from his grave for measurements intended to prove he was Turkish. Davutoglu said the skull had gone missing and he had ordered an investigation to hunt it down.

19.4.16

«Հայերը եւ Պաղ Պատերազմը» գիտաժողովը՝ անհրաժեշտ եւ ուսանելի ձեռնարկ մը

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Հայաստանի ան­կա­խու­թեան հռչա­կագիրն ու հան­րա­քուէն (1990-1991) փաս­տա­կան կերպով նշե­ցին աւե­լի քան քա­ռաս­նա­մեայ Պաղ Պա­տերազ­մին աւար­տը, որուն նշան­նե­րը ար­դէն 1989ին տրուած էին։ Այ­նուհե­տեւ, այդ շրջա­նը կար­ծէք մեր հա­ւաքա­կան գիտակցութեան մէջ ան­տե­սու­մի, եթէ ոչ մո­ռացու­թեան մատ­նուեցաւ։ Քօղ մը ծած­կեց թէ՛ Հա­յաս­տան-Սփիւռք եւ թէ՛ ներսփիւռքեան բազ­մա­թիւ դէպ­քերն ու երե­ւոյթնե­րը, ու այս վիճակին մէջ նաեւ դեր խաղացին ու կը խա­ղան հա­յաշ­խարհի քա­ղաքա­կան իրադրութիւնը յետ-խորհրդա­յին տարինե­րուն, Պաղ Պա­տերազ­մի ժա­մանա­կաշրջա­նի իբրեւ թէ ոչ-ու­սուցո­ղական բնոյ­թը, ժամանա­կային բա­ւարար հե­ռաւո­րու­թեան չգոյութիւնը, դե­րակա­տար­նե­րուն շա­տերուն ողջ (եր­բեմն՝ գոր­ծօն) ըլ­լա­լը, սկզբնաղբիւրներու ան­բա­ւարար մատ­չե­լիու­թիւնը, եւ այլն։

«Բագին»ի նոր հանգրուանը

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը հաղորդագրութիւն մը հրապարակած է, ըստ որուն աւելի քան 50ամեայ «Բագին» հանդէսը, որ լոյս կը տեսնէ Պէյրութի մէջ, 1962էն ի վեր, այս տարի նոր փուլ մը կը թեւակոխէ։
Հաղորդագրութիւնը կը յայտնէ.
«54 տարիներէ ի վեր, Սփիւռքի մտաւորական ընտրանին "Բագին"ի մէջ գտած է ստեղծագործական եւ բանասիրական երկակի հարթակ մը, որուն վրայ վաւերական անուններու կողքին երեւցած ու կազմաւորուած են անոնց յաջորդող սերունդները: Կարօ Սասունիով, Եդուարդ Պոյաճեանով ու Պօղոս Սնապեանով ձեւաւորուած "Բագին" այսօր կը հանդիսանայ գրականութեան եւ արուեստի նուիրուած` Սփիւռքի ամէնէն երկարակեաց եւ յարգելի հանդէսը: