22.2.15

Միջազգային գիտաժողով՝ «Գրիգոր Պըլտեան եւ հայ արդի գրականութիւնը»

Գրիգոր Պըլ­տեան՝ ժա­մանա­կակից ամենակարեւոր հայ գրող­նե­րէն մէ­կը, ծա­նօթ է ո՛չ միայն իր ար­ձա­կին եւ բա­նաս­տեղծու­թեան շնոր­հիւ, այլ նաեւ հայ գրա­կանու­թեան վերաբե­րեալ իր բազ­մա­թիւ հե­տազօ­տու­թիւննե­րով: Փարիզի Արեւելեան Լեզուներու Հիմնարկի (INALCO) հա­յագի­տական ամ­պիոնը կոչ կ՚ուղղէ վեր­լուծա­կան, թարգմա­նական եւ մեկ­նա­բանա­կան աշ­խա­տանքներ ներ­կա­յաց­նե­լու Գրի­գոր Պըլ­տեանի ար­ձա­կին եւ բա­նաս­տեղծու­թեան վե­րաբե­րեալ, ինչպէս նաեւ ար­դի հայ գրա­կանու­թեան մէջ իր տե­ղին մա­սին: Կը խնդրուի առա­ջարկնե­րը (մին­չեւ 300 բառ) ու­ղարկել Մարտ 30էն առաջ հե­տեւեալ հասցէին՝ colloque.beledian@inalco.fr:

Գիտաժողովը տեղի պիտի ունենայ Սեպտեմբեր 17-18, 2015ին, Փարիզի մէջ։
Հրաւիրուած դասախօսներ են Յարու­թիւն Քիւրքճեան (Յու­նաստան), Մարկ. Նշա­նեան (Փոր­թուկալ), Նոր­վան արք. Զա­քարեան (Ֆրան­սա), Սի­րանոյշ Դվո­յեան (Հա­յաս­տան), Քաթ­րին Գո­քիօ (Ֆրանսա), Նա­նոր Գպրա­նեան (ԱՄՆ), Ժա­նին Ալ­թունեան (Ֆրան­սա), Վա­լեն­թի­նա Գալ­ցո­լարի (Զուի­ցե­րիա), Րաֆ­ֆի Աճէմեան (Գա­նատա) եւ Յա­կոբ Կիւլլիւճեան (ԱՄՆ)։ Աշ­խա­տան­քի լե­զու­ներն են հա­յերէնը, ֆրան­սե­րէնը եւ անգլե­րէնը։
Գի­տական խոր­հուրդին մաս կը կազմեն Մարկ. Նշա­նեան (Փոր­թուկալ), Սի­րանոյշ Դվոյեան (Հա­յաս­տան), Անա­հիտ Տօ­նապե­տեան-Տե­մո­փու­լոս (Ֆրան­սա), Ֆրո­զա Պուշրօ (Ֆրան­սա), Քաթ­րին Գո­քիօ (՚Ֆրան­սա) եւ Սթե­ֆան Սա­ւաս (Ֆրան­սա), իսկ կազմակերպիչ յանձնախումբին անդամներն են Անա­հիտ Տօ­նապե­տեան-Տե­մո­փու­լոս, Վիկ­տո­րիա Խուրշու­տեան եւ Մե­լանի Գըլ­ճեան:


No comments:

Post a Comment