19.2.15

Սերժ Սարգսեանի եւ Գագիկ Ծառուկեանի հակամարտութիւնը

Փետրուար 12ին տե­ղի ու­նե­ցած Հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թեան խոր­հուրդի նիս­տին, կու­սակցու­թեան նա­խագահ եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան խստօ­րէն քննա­դատած է հա­մախո­հու­թեան կա­ռավա­րու­թեան իր եր­բեմնի գոր­ծընկե­րը, ըսե­լով թէ «Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան քա­ղաքա­կան դե­րակա­տարը երկրի հա­մար դար­ձել է չա­րիք»։ Սարգսեան յայ­տա­րարած է, որ իր հրամանագ­րով նոյն օրն իսկ Ծա­ռու­կեան կը զրկուի Ազ­գա­յին Անվտան­գութեան Խորհուրդի ան­դա­մի կար­գա­վիճա­կէն: «Երկրի անվտան­գութեան բարձ­րա­գոյն մար­մի­նը կի­նոթատ­րոն չէ, որ ով երբ ցան­կա­նայ գայ, երբ չցան­կա­նայ՝ չգայ», ըսած է Սարգսեան, միաժա­մանակ նշե­լով, որ Ծա­ռու­կեան 2013-2014ին Ազ­գա­յին Ժողովի գու­մա­րած 145 նիստե­րէն մասնակցած է միայն 4ին: «Եթէ նա այդ աս­տի­ճանի ար­հա­մար­հում է իր ընտրող­նե­րին եւ Ազ­գա­յին Ժո­ղովի դե­րը, մենք դրա իրա­ւունքը չու­նենք. մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետութեան իւ­րա­քան­չիւր քա­ղաքա­ցու իրաւունքնե­րի հա­մար։ Մեր պատ­գա­մաւոր­նե­րը վա­ղուա­նից կը նա­խաձեռ­նեն նման անհե­թեթ վի­ճակին վերջ տա­լու հա­մար անհրա­ժեշտ քայ­լե­րը», աւել­ցուցած է ան: 
Սարգսեան վարչապետին յանձնարարած է Ծառուկեանի մասին ստուգումներ կատարել։ «Տարի­ներ ի վեր շա­րու­նա­կում են օդում կա­խուած մնալ չստու­գուած լու­րե­րը չմու­ծուած մի­լիար­դա­ւոր դրամ հար­կե­րի, տա­րեց­նե­րի կեն­սա­թոշակ­նե­րից ու երիտասարդնե­րի կրթուելու իրա­ւունքից գո­ղացուած մի­լիարդնե­րը չնչին, այսպէս ասած, "բա­րեգոր­ծութեան" անուան տակ քօ­ղար­կե­լու մա­սին։ Ես յոր­դո­րում եմ Հա­յաս­տա­նի Հանրա­պետու­թեան վար­չա­պետին՝ յանձնա­րարել հա­մապա­տաս­խան մար­միննե­րին մինչեւ վերջ ու ման­րա­մասն ստու­գել այս լու­րե­րի իս­կութիւ­նը եւ բաց ներ­կա­յաց­նել բոլորին», ըսած է ան: Ըստ ՀՀԿ-ի նա­խագա­հին, «շա­րու­նա­կում են նաեւ օդում կա­խուած մնալ բազմա­թիւ քրէական յան­ցա­գոր­ծութիւններ պրո­ֆեսիոնալ կեր­պով քօ­ղար­կե­լու մեխանիզմ հիմ­նե­լու մա­սին չստու­գուած լու­րեր։ Վա­ղը ես հրա­ւիրե­լու եմ Անվտանգութեան Խորհրդի նիստ, որ­տեղ մեր իրա­ւապահ­նե­րի հետ հա­մապա­տաս­խան անդրա­դարձ կը լի­նի, թէ ինչպէս վա­րուել նման լու­րե­րի հետ։ Ասեմ, որ խօսքս ամբողջութեամբ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան քա­ղաքա­կան կամ կեղծ-քա­ղաքա­կան երե­ւոյ­թի մասին էր։ Որ­պէս Հա­յաս­տա­նի Հանրապետու­թեան քա­ղաքա­ցի եւ գոր­ծա­րար, ես նրա հետ կա­պուած որե­ւէ խնդիր չեմ տես­նում, եթէ, ի հար­կէ, հիմ­նա­ւորա­պէս հեր­քուեն օրէն­քի հետ խնդիր­ներ ու­նե­նալու մասին բո­լոր լու­րե­րը»։
Սերժ Սարգսեան ակնյայտ հեգ­նանքով խօ­սած է «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» Կու­սակցու­թեան (ԲՀԿ) խորհրդա­ժողո­վի ըն­թացքին Ծա­ռու­կեանի ու­նե­ցած ելոյ­թին մա­սին, ուր ան յայտարարած էր հան­րա­հաւաք­նե­րով՝ պայ­քա­րը վեր­սկսե­լու մտադ­րութեան մասին։ Բայց, ՀՀ նա­խագա­հը որքան ալ ձե­ւական հեգ­նանքով մօտենայ այդ մտադ­րութեան, ան­կա­րելի է մտա­ծել, որ Ծա­ռու­կեանի նկատ­մամբ իր յան­կարծա­կի յարձակումը ոչ մէկ կապ ու­նի ատոր հետ:
Ազգային Ժո­ղովի նա­խագահ Գա­լուստ Սա­հակեան աշ­խա­տակազ­մին հրա­հան­գած է ուսումնա­սիրել Գա­գիկ Ծա­ռու­կեանը երես­փո­խանա­կան կար­գա­վիճա­կէն զրկե­լու հիմ­քե­րը, անոր բացակայութիւններուն պատճառաբանութեամբ։
Սա­հակեան հա­ւաս­տած է, որ ու­սումնա­սիրու­թիւն­նե­րը կը վե­րաբե­րին ոչ միայն Ծառուկեանին, այ­լեւ բո­լոր երես­փո­խան­նե­րուն: Ար­դա­րեւ, ան­ցեալ նստաշրջա­նին, Ազ­գային Ժո­ղովի նիս­տե­րէն ամե­նէն յա­ճախ բա­ցակա­յող­նե­րը ԲՀԿ-ի երես­փո­խան­նե­րը եղած են։
«Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակցու­թեան կեդ­րո­նական գրա­սեն­եակին մէջ գու­մա­րուած խմբակ­ցութեան նիս­տէ մը ետք յայ­տա­րարուած է, որ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեանը երեսփոխանական կար­գա­վիճա­կէ զրկուե­լու պա­րագա­յին, հա­ւանա­կան է, որ կուսակցութեան երես­փո­խան­նե­րը հա­ցադու­լի եւ նստա­ցոյ­ցի դիմեն:
Հայաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան երկրորդ նա­խագահ Ռո­բերտ Քո­չարեան, Փետ­րուար 16ին, իր ոչ պաշ­տօ­նական կայ­քէ­ջին` 2rd.am-ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թացքին անդրա­դառ­նա­լով նա­խագահ Սարգսեանի Փետ­րուար 12ի ելոյ­թէն ետք երկրին մէջ ստեղ­ծուած ներ­քա­ղաքա­կան իրա­վիճա­կին, ըսած է. «Չեմ կա­րող բա­ցատ­րել, թէ ին­չի հա­մար էր դա պէտք նա­խագա­հին։ Եթէ հա­շուարկն այն էր, թէ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեանի վրայ ճնշում գոր­ծադրե­լով ԲՀԿ-ն կը կազ­մա­լու­ծուի, ապա հա­մապա­տաս­խան էֆեկ­տը չստա­ցուեց։ Ընդհա­կառա­կը. ընդդի­մադիր դաշ­տում ակ­նա­ռու են հա­մախմբման յստակ նշան­ներ՝ բա­ռապա­շարի եւ նպա­տակ­նե­րի կտրուկ ռա­դիկա­լաց­մամբ։ ԲՀԿ-ի վար­կա­բեկում նոյնպէս տե­ղի չու­նե­ցաւ՝ չա­փազանց ան­հա­մոզիչ փաս­տարկնե­րի պատճառով»։
Քոչարեան շա­րու­նա­կելով յայտ­նած է. «Ցան­կա­ցած գոր­ծո­ղու­թիւն ԲՀԿ ղե­կավա­րի դէմ բոլորի կող­մից հի­մա կը գնա­հատուի որ­պէս քա­ղաքա­կան հե­տապնդում, որը զուրկ է որեւէ լե­գիտի­մու­թիւնից։ Իսկ հա­շուի առ­նե­լով երկրում սո­ցիալա­կան լա­րուա­ծու­թեան եւ դժգո­հու­թեան աս­տի­ճանը, ինչպէս նաեւ ԲՀԿ-ի եւ նրա ղե­կավա­րի լայն ժողովրդականութիւնը՝ որ­քան աւե­լի եռան­դուն իշ­խա­նու­թիւնը փոր­ձի "մաք­րե­լ" քաղաքա­կան դաշ­տը, այնքան աւե­լի ու­ժեղ է լի­նելու հա­մախմբումն իշ­խա­նու­թեան դէմ եւ այնքան աւե­լի իրա­կան կը լի­նի քա­ղաքա­կան ցնցումնե­րի հե­ռանկարը»։
Փետրուար 17ին Հայաստանի նախագահի նստավայրին մէջ կայացած է Սերժ Սարգսեանի եւ Գագիկ Ծառուկեանի հանդիպումը: Հ.Յ.Դ. խմբակցութեան քարտուղար եւ կուսակցութեան Գերագոյն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեանը նշած է, որ հանդիպումը կայացած է Դաշնակցութեան նախաձեռնութեամբ:
Ըստ Վարդանեանի, վերջին օրերուն կուսակցութիւնը ամէն ճիգ թափած է երկիրը ցնցումներէ եւ բախումներէ փրկելու համար: «Մենք արել ենք անհրաժեշտը: Նաեւ լրացուցիչ եղաւ, որ Հայաստան է ժամանել գործարար Սամուէլ Կարապետեանը, որը բոլոր ջանքերը գործադրել է իրավիճակը հարթելու համար», յայտնած է ան:
«Երկիր Մեդիա»ն այս հանդիպման մասին տեղեկագրելով, աւելցուցած է, որ Սարգսեան եւ Ծառուկեան կրցած են «ընդհանուր յայտարարի» գալ: «Բարգաւաճ Հայաստան»ի առաջնորդը, այնուհետեւ, ջնջած է Փետրուար 20ին տեղի ունենալիք հանրահաւաքը։

«Նոր Յառաջ», Փետրուար 14 եւ 19, 2015 / «Ասպարէզ», Փետրուար 18, 2015

No comments:

Post a Comment