24.3.10

Turkish Discourse and Backfire

Turkey's Prime Minister Recep Tayip Erdogan has threatened to deport 100,000 illegal migrants from Armenia as part of the mounting Turkish anxiety over recent resolutions in the United States, the autonomous region of Catalonia (Spain) and Sweden which have labeled the Armenia Genocide as such.

18.3.10

Անհանգստացնող ընտրութիւն մը

Սխալ պիտի չըլլար ըսել, թէ այս տարի ականատես եղանք Հայաստանի ու Թուրքիոյ միջեւ շարք մը քաղաքական անակնկալ զարգացումներու, որոնք աշխարհասփիւռ հայութեան վրայ ներգործեցին եւ քաղաքական ու ընկերային անկանխատեսելի երեւոյթներու ճանապարհ հարթեցին։

10.3.10

2500 or 4500 year-old homeland?

Despite the proverbial opposition by the U.S. government and the age-old breaking of electoral promises as a candidate by the sitting President, on March 4, 2010 the Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives voted 23-22 to approve H.R. 252 regarding the recognition of the Armenian Genocide. Now it remains to be seen if this resolution will make it to the floor of the House, despite the usual antics by Turkey and the "shameful act" of natural convergence between the interests of the military-industrial complex  and those of American foreign policy, where money seems to have trampled any claims to moral high ground since the times of the Gettysburg Address, if not before.