13.3.14

«Յուշամատեան»­ հիմնարկի "Օttoman Armenians: Life, Culture, Society" գիրքին առաջին հատորը լոյս տեսաւ


«Յու­շա­մատ­եան» հիմ­նար­կը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ լոյս ըն­ծա­յած է "Ottoman Armenians: Life, Culture, Society, Vol 1" գիր­քը, որ կը հաշ­ուէ 271 էջ, կ՚ընդգր­կէ հինգ յօդ­ուած­ներ եւ կը պարու­նա­կէ մօտ 250 պատ­կեր­ներ:
Ար­դէն իսկ կ՚ու­ղարկ­ուի 2011-ի աւար­տին “Indiegogo“ի ճամ­բով  կազ­մա­կեր­պուած դրա­մա­հա­ւա­քին մաս­նա­կից նուի­րա­տու­նե­րուն:
Նա­եւ գիր­քը կա­րե­լի է ստա­նալ կայ­քէ­ջէն: «Յու­շա­մատ­եան»ի այս առա­ջին հրատարակութիւնը կ՛ընդգր­կէ յօդ­ուած­ներ, որոնք գրուած են Նա­նոր Գպ­րան­եա­նի, Ծովինար Տէր­տէր­եա­նի, Եա­շար Թոլ­կա Ճո­րա­յի, Միհ­րան Մի­նաս­եա­նի եւ Վա­հէ Թաշճեանի կող­մէ:
Բո­լոր գրու­թիւն­ներն ալ կ՚առնչ­ուին Օս­ման­եան կայս­րու­թեան մէջ հա­յե­րու ընդ­հա­նուր կեան­քին եւ ըն­կե­րա­յին մի­ջա­վայ­րին: Գիր­քին մէջ տեղ գտած են նա­եւ բազ­մա­թիւ լուսանկար­ներ, որոնք ամբողջութեամբ օս­ման­եան հա­յե­րու կեան­քին հետ կ՚առն­չուին: Մինչ գիր­քին յօդ­ուած­նե­րը զար­դար­ուած են հա­մա­պա­տաս­խան պատ­կեր­նե­րով, ասոր կող­քին գո­յու­թիւն ու­նին երեք տար­բեր պատ­կե­րա­դա­րան­ներ. ըն­տա­նիք­ներ, դպրո­ցա­կան կեանք, ար­հեստ­ներ: Այս­տեղ ցու­ցադ­րուող­նե­րը առա­ւե­լա­բար կայ­քէ­ջի այ­ցե­լու­նե­րէն ստաց­ուած պատ­կեր­ներն են, որոնք աւե­լի կեն­դա­նի գա­ղա­փար մը կրնան տալ այն հետեւո­ղա­կան ճի­գին, զոր խում­բը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ի գործ կը դնէ օս­ման­եան հա­յե­րու անց­եա­լին վե­րա­բե­րող ժա­ռան­գա­կան նիւ­թեր մէկ­տե­ղե­լու եւ նոյն ժա­մա­նակ ալ հանրութեան զա­նոնք մատ­չե­լի դարձ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Գիր­քին էջադ­րու­մը եւ պատկերազարդման աշխատանքը կա­տար­ուած է Սիլ­վի­նա Տէր Մկրտիչ­եա­նի կող­մէ:
Գիր­քին սա­կա­գի­նը Գեր­ման­իոյ մէջ է 45 եւ­րօ է, իսկ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան եր­կիր­նե­րուն մէջ` 49 եւ­րօ։ Այ­լուր (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Գա­նա­տա, Մի­ջին Արե­ւելք, Աւստ­րալ­իա, Թուրք­իա, Ռուս­իա, Հա­յաս­տան, Լա­տին Ամե­րի­կա, եւլն.)՝ 52 եւ­րօ։
Կա­րե­լի է նա­եւ գիր­քին սա­կա­գի­նը փո­խան­ցել դրա­մա­տան հաշիւին`LANDESBANK BERLIN-AG
Հաս­ցէ`
ALEXANDERPLATZ 2,
D-10178 BERLIN
Հաշ­ուե­տէր` Houshamadyan e. V.
IBAN:DE92100500006603216556
SWIFT-BIC: BELADEBEXXX

No comments:

Post a Comment